ArkivetOpslag.html
LinkLink.html
FotoFoto.html
PensionisterPensionistklub.html
AktiviteterAktiviteter.html
ForsikringForsikringer.html
FordeleFordele.html
TskTSK.html
 

TSK’s Ordinære Generalforsamling.

Tirsdag den 18.april 2018 kl.: 19:00

 

 

Den 18. april afholdt TSK generalforsamling i lokalerne på Svanevej 22 med dagsorden iflg. Foreningens love:


  1. 1.Valg af dirigent

  2. 2.Protokol og beretning fra bestyrelsen

  3. 3.Regnskab fra TSK

  4. 4.Protokol og beretning fra aktivitetsudvalget

  5. 5.Regnskab fra Aktivitetsudvalget

  6. 6.Forslag

  7. 7.Valg


Formand René Lund bød velkommen til de fremmødte medlemmer. Og bestyrelsen foreslog Hans Erik Rasmussen til dirigent.


Ad 1.

Hans Erik Rasmussen blev valgt til at lede mødet. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet
via opslag og på TSK’s hjemmeside.


Til stemmeudvalg valgtes Maj-Britt Sørensen og Jan Kofoed


Herefter gav dirigenten ordet til René Lund til fremlæggelsen af bestyrelsens beretning.


Ad 2.

Jeg vil gerne herfra mindes de kollegaer, samt pensionister, hustruer, enker, der er afgået ved døden siden sidste generalforsamling. Og vi hver især mindes de gode stunder vi har haft med de pågældende.

Jeg vil bede jer rejse jer og mindes dem i stilhed:

 

ÆRE VÆRE DERES MINDE

 

TSK kom godt gennem 2017. Resultatet for året blev, ligesom i 2016, et overskud på lige over kr. 500.000. Men i 2016 kom overskuddet hovedsageligt fra urealiserede kursgevinster. Her i 2017 er det så hovedsageligt driften og kun i mindre grad urealiserede kursgevinster der afstedkommer overskuddet.

Overskuddet i 2017 blev på 503.000, heraf kommer de 172.000 fra urealiserede kursgevinster, og 331.000 kommer fra den almindelige drift i TSK. Resultatet viser at den mulighed som Chaufførernes Fagforening tilbød med ansættelse af mig på kassererkontoret. Samtidigt med at jeg kunne fortsætte i TSK, som formand, har været den mulighed der var for at TSK kunne fortsætte som forening.


Som omtalt på sidste års generalforsamling var det svært at få arbejdet på kasserer- & TSK kontoret til at hænge sammen pga. stort pres på Gitte og mig med nye regnskabs- & medlemsprogrammer i Chaufførernes Fagforening.

I første omgang prøvede vi at løse det ved at jeg omstillede TSK’s telefon til min i Chaufførernes Fagforening i formiddagstimerne. Men det viste sig ikke at være nogen god løsning, da det var svært for mig at skille arbejdsopgaverne fra hinanden.

Gitte foreslog at vi kunne ændre åbningstiderne i TSK, så der først blev åbnet kl. 11 i stedet for kl. 9. Og jeg så gik i TSK kl. 11.  Det viste sig hurtigt at det var en ændring, som havde en god effekt på løsning af arbejdsopgaverne.

Samtidigt med at vi forkortede åbningstiden med 2 timer om formiddagen, forlængede vi åbningstiden om efter middagen med en halv time til 15:30. Medlemmerne har vist forståelse for de nye åbningstider, og flere er begyndt at sende en mail, når der noget de gerne vil have overført.


I 2017 fik vi kr. 432.164 i renteafkast på vores obligationer. Det er kr. 43.000 mere end i 2016. Vi fik kr. 381.186 i renter fra vores obligationer, og så gav vores virksomhedsobligationer kr. 50.978 i 2017 mod kr. 0 i 2016. Det er et afkast på vores obligationer på lige omkring 2,5 %. Det er jo ikke meget, og der er ikke lige udsigter til at renterne vil stige meget det kommende år.

Derudover har, som sagt, været en urealiseret kursgevinst på vores obligationer på kr. 172.000.


Medlemstallet har fortsat gennem 2017 været vigende så medlemstallet nu er nede på 813. Det er bekymrende at medlemstallet fortsætter med at falde, selv om mange af vores medlemmer prøver at få nye kolleger ind i klubben, så er et svært at få folk ind i fællesskabet, og se fordelene ved det.

Desværre har vi jo ikke noget samarbejde med et forsikringsselskab længere, og jo færre medlemmer vi bliver, desto sværere bliver det jo at lave en god forsikringsaftale med et nyt selskab.


Vores hjemmeside holder Plys (Niels Serritzlew) opdateret og sørger for at lægge billeder ind fra Aktivitetsudvalget arrangementer. Tak til Plys for hans store arbejde.


Aktivitetsudvalget har i løbet af året lave nogle flotte arrangementer for medlemmerne.

Tilslutningen til de forskellige arrangementer har i årets løb været godt, så det har været nogle gode tilbud til medlemmerne.

Det er dog p.t. lidt op ad bakke med at få nogle nye kræfter ind i udvalget. For i år ønsker kasserer Yvonne Larsen desværre ikke at genopstille, og formand Ulla Christiansen trækker sig midt i perioden af personlige årsager. Mere herom når vi kommer til punktet valg.


Men herfra skal lyde en stor Tak for det store arbejde som bestyrelsen i udvalget har lavet, og tak til dem som igennem året har været behjælpelig med at hænge vores plakater op i diverse folkelokaler og garageanlæg.


Arbejdernes Landsbank

Arbejdernes Landsbank har gennem året givet os råd og vejledning til at investere vores obligationsbeholdning. De virksomhedsobligationer (25 % af vores obligationsbeholdning), gav i år et afkast på kr. 50.978.

Vores obligationsbeholdning var kr. 18.174.228 ved årets start. Vi har igennem året handlet obligationer så vores samlede beholdning ved årets udgang var kr. 18.349.913. Så vores beholdningen er steget med kr. 175.685.

Sammensætningen af obligationer ligger i øjeblikket med renter fra 2 til 6 %. Men langt størstedelen udgøres af 2 & 3 % obligationer.


Udlån

Der er i 2017 ydet 206 lån. I alt blev der udlånt kr. 2.788.300

Det samlede udlån er kr. 5.431.883 ved årets udgang, mod kr. 5.796.242 ved årets start. Et fald i det samlede udlån på kr. 364.359. Med deraf faldende renteindtægter til foreningen. Der blev i året tilskrevet renter for kr. 531.736

Gennem året har vi desværre måtte afskrive uerholdelige lån for kr. 35.391. Dette bliver jo dækket af de 2 % som tages i gebyr ved oprettelse af ny lån. Så det påvirker ikke egenkapitalen negativt.

I året er der desværre ikke indkommet noget til tidligere afskrevne lån.


Driftsfondet

Her stod ved årets start kr. 12.162.005. Der er i årets løb indsat kr. 805.973 og hævet kr. 1.227.749. Der er blevet tilskrevet renter på kr. 357.950. Så ved årets udgang stod der kr. 12.098.175.


Indlån

Her stod årets start kr. 10.594.665. Der er i årets løb indsat kr. 4.836.061 og hævet kr. 4.451.153. Der er blevet tilskrevet renter på kr. 105.789. Så ved årets udgang stod der kr. 11.085.362.

 

Jubilæumsfondet

Der er i 2017 indgået kr. 35.988 i kontingent. Der er i årets løb 5 kollegaer der har modtaget jubilæumsgratiale og 12 der har modtaget en gave ved deres afgang til pension/efterløn. Så årets resultat bliver et plus på kr. 14.738. Så der nu står kr. 90.072 i denne fond.

 

Listekonto

I 2017 er der indbetalt kr. 8.997,- i kontingent. Der er udbetalt hjælp til medlemmer for kr. 9.725,-. Årets resultat bliver et minus på kr. 728. Så der nu står kr. 260.746 i denne fond. Der har i dette år været hjælp til et par generhverv, og er lykkedes for medlemmet efterfølgende at beholde sin ansættelse.


Begravelsesfond

I 2017 blev der udbetalt kr. 57.500 i begravelseshjælp.

Der er indgået kr. 55.141 i kontingenter, så det blev et underskud på kr. 2.359 så kapitalen i denne fond er kr. 85.625 plus begravelsesfondets hjælpefond på 1.mill.Egenkapitalen i TSK med fonde er kr. 2.697.487. Dette er en forhøjelse af egenkapitalen i forhold til 2017 med årets resultat på kr. 503.636. Det er selvfølgelig fortsat vigtigt at vi i samarbejde med Arbejdernes Landsbank er meget opmærksomme hvis obligationsrenterne begynder at stige. Og derfor kan blive udsat for kurstab der vil påvirke egenkapitalen negativt.Slutteligt vil jeg takke Gitte og Leif for det gode samarbejde i bestyrelsen gennem året.

Og tak til alle de medlemmer der bakker op omkring TSK hver dag.Efter debat om beretningen sendte dirigenten beretningen til afstemning, som blev godkendt enstemmigt.


Ad 3.

René Lund fremlagde regnskabet og budget 2018
Efter en kort debat blev regnskabet enstemmigt godkendt.


Ad 4.

Ulla Christiansen (formanden for Aktivitetsudvalget) aflagde udvalgets beretning vedrørende årets afholdte arrangementer. Efter debat blev beretningen enstemmigt godkendt.


Ad 5.

Aktivitetsudvalget kasserer Yvonne Larsen fremlagde aktivitetsudvalgets regnskab.

Efter debat blev regnskabet enstemmigt godkendt.


Ad 6.

Der var ikke indkommet nogen forslag.


Ad 7.

På valg til bestyrelsen var bestyrelsesformand René Lund (genopstiller). Ved opstillingsfristens udløb var ikke indkommet andre kandidater. René Lund er hermed genvalgt til bestyrelsen.


På generalforsamlingen blev suppleanten samt 1 intern revisor (bilagskontrollant) til TSK genvalgt uden modkandidater.

Suppleant: Maj-Britt Sørensen

Intern revisor (bilagskontrollant): Poul Erik Arvedsen


Til Aktivitetsudvalget var følgende på valg:

Formand Ulla Christiansen ønskede at trække sig fra posten i utide, pga. sygdom i den nærmeste familie. Resul Ismaili opstillede til den ledige post og blev valgt for 1 år.

Kasserer: Yvonne Larsen (genopstiller ikke). Jesper Mynchau opstillede og blev valgt.

2 bestyrelsesmedlemmer: Resul Ismaili & Jesper Mynchau var blevet valgt til nye poster. Til de 2 poster blev Else Lund Andersen & Hamide Rudi valgt.


Slutteligt skulle vælges 1 intern revisor (bilagskontrollant) til Aktivitetsudvalget:

Per A. Nielsen (genopstiller) blev valgt


Herefter var dagsordenen udtømt og dirigenten takkede for god ro og orden.


Generalforsamlingen afsluttedes med et trefoldigt leve for TSK