ArkivetOpslag.html
LinkLink.html
FotoFoto.html
PensionisterPensionistklub.html
AktiviteterAktiviteter.html
ForsikringForsikringer.html
FordeleFordele.html
TskTSK.html
 

TSK’s Ordinære Generalforsamling.

Onsdag den 24.april 2019 kl.: 19:00

 

 

Den 24. april afholdt TSK generalforsamling i lokalerne på Svanevej 22 med dagsorden iflg. Foreningens love:


  1. 1.Valg af dirigent

  2. 2.Protokol og beretning fra bestyrelsen

  3. 3.Regnskab fra TSK

  4. 4.Protokol og beretning fra aktivitetsudvalget

  5. 5.Regnskab fra Aktivitetsudvalget

  6. 6.Forslag

  7. 7.Valg


Formand René Lund bød velkommen til de fremmødte medlemmer. Og bestyrelsen foreslog Bent Møller Jensen til dirigent.


Ad 1.

Bent Møller Jensen blev valgt til at lede mødet. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet via opslag og på TSK’s hjemmeside.


Herefter gav dirigenten ordet til René Lund til fremlæggelsen af bestyrelsens beretning.


Ad 2.

Jeg vil gerne herfra mindes de kollegaer, samt pensionister, hustruer, enker, der er afgået ved døden siden sidste generalforsamling. Og vi hver især mindes de gode stunder vi har haft med de pågældende.

Jeg vil bede jer rejse jer og mindes dem i stilhed:

 

ÆRE VÆRE DERES MINDE

 

Året 2018 blev et år hvor vi desværre måtte se de 2 foregående år overskud blive vendt til et underskud på kr. 110.036. Årets underskud skal ses i lyset af et urealiseret kurstab på kr. 310.000 på vores obligationer, samt et realiseret kurstab på kr. 333.000 på de obligationer der udløbet og udtrukket i årets løb.

Disse urealiserede kurstab på virker vores årsresultat, men det er jo først et tab der bliver realiseret hvis vi skulle ud og sælge vores obligationer. Så når man ser bort fra dette urealiserede tab giver det et positivt resultat for året. Men regnskabsteknisk slår tabet igennem på vores egenkapital.


I april måned blev EU's persondatalov indført, og det betød at vi måtte bruge noget tid og nogle midler på at få tilpasset og gennemgået vores indsamling og opbevaring af medlemmers data. Dette betyder at vi ikke længere må gemme data mere end 5 år.

I årets løb har vi også konverteret til nyt regnskabssystem. Vi flyttede fra C5 til Microsoft Dynamics NAV. Grunden til denne ændring hænger sammen med at vi fik oplyst at programmet C5 ikke ville blive supporteret/opdateret i når vi når til 2020. Selvom vi fik et godt tilbud på at skifte kostede det alligevel næsten kr. 60.000. Men så er vi sikre på at dette virker mange år fremover.


I midten af juli flyttede vi kontor faciliteterne fra 2. sal og ned i stueplan. Dette betyder i praksis at jeg har fået mere ro på omkring kl. 11. Der skulle jeg jo før lukke ned for mit arbejde i fagforeningen 5-10 minutter i 11, for at gå op på 2. sal og gøre klar til at TSK åbnede kl. 11. Nu kan jeg bedre tilrettelægge arbejdet mellem mine 3 arbejdsområder: TSK, Chaufførernes Fagforening og HT’s Medarbejderfond.

Det har desværre besværliggjort det lidt for medlemmerne, da indgangsdøren til fagforeningen er låst om eftermiddagen i TSK’s åbningstid. Men der skal de bare ringe på klokken så bliver der åbnet.

Grunden til denne flytning blev nødvendig var Chaufførernes Fagforenings planer for 2. sal. Som i dag er solgt til en anden ejer.


I 2018 fik vi i alt kr. 627.605 i renteafkast på vores obligationer. Det er kr. 195.000 mere end i 2017. Vi fik kr. 347.605 i renter fra vores obligationer, og så gav vores virksomhedsobligationer kr. 280.000 i 2018 mod kr. 51.000 i 2017. Det er et afkast på vores obligationer på lige omkring 3,1 %. Det er jo mere end i 2017 da det lå på 2,5 %.

Grunden til denne stigning kommer fra det store afkast fra vores virksomhedsobligationer.

Derudover har der, som sagt, været et realiseret og urealiseret kurstab på vores obligationer på kr. 643.000.


Medlemstallet har fortsat gennem 2018 været vigende så medlemstallet nu er nede på 753. Det er bekymrende at medlemstallet fortsætter med at falde, selv om mange af vores medlemmer prøver at få nye kolleger ind i klubben, så er det svært at få folk ind i fællesskabet, og se fordelene ved det.


Vores hjemmeside holder Plys (Niels Serritzlew) opdateret og sørger for at lægge billeder ind fra Aktivitetsudvalget arrangementer. Tak til Plys for hans store arbejde.


Aktivitetsudvalget har i løbet af året lave nogle flotte arrangementer for medlemmerne.

Tilslutningen til de forskellige arrangementer har været stor, så det har været nogle gode tilbud til medlemmerne.

Aktivitetsudvalget har lagt mange kræfter i at lave nogle forskellige arrangementer, så der har været tilbud til børnefamilier og nogle tilbud der ikke var målrettet børnefamilier.


Men herfra skal lyde en stor Tak for det store arbejde som bestyrelsen i udvalget har lavet, og tak til dem som igennem året har været behjælpelig med at hænge vores plakater op i diverse folkelokaler og garageanlæg.Arbejdernes Landsbank

Arbejdernes Landsbank har gennem året givet os råd og vejledning til at investere vores obligationsbeholdning. De virksomhedsobligationer (25 % af vores obligationsbeholdning), gav i år et afkast på kr. 284.899.

Vores obligationsbeholdning var kr. 18.349.913 ved årets start. Gennem året er der sket udtrækninger, som vi har geninvesteret så vores samlede beholdning ved årets udgang var kr. 18.347.165.

Sammensætningen af obligationer ligger i øjeblikket med renter fra 2 til 6%. Men langt størstedelen udgøres af 2 & 3 % obligationer.

Det der er sket på obligationsmarkedet her i starten af 2019 er noget som kan have betydning for vores renteniveau i TSK. Her tænker jeg på den fortsat faldende rente, ned til 1% på 30 årige obligationer. Hvis det er en rente der holder længe, må vi nok overveje om det er holdbart med vores renteniveau på 1% & 3%.

Udlån

Der er i 2018 ydet 215 lån. I alt blev der udlånt kr. 2.872.400

Det samlede udlån er kr. 5.381.690 ved årets udgang, mod kr. 5.431.883 ved årets start. Et mindre fald i det samlede udlån på kr. 50.193. Der blev i året tilskrevet renter for kr. 516.175.

Gennem året har vi desværre måtte afskrive uerholdelige lån for kr. 43.124. Dette bliver jo dækket af de 2% som tages i gebyr ved oprettelse af ny lån. Så det påvirker ikke egenkapitalen negativt.

I året er der indkommet kr. 23.680 til tidligere afskrevne lån. Desværre har det advokatfirma vi har benyttet til inkassosager, besluttet ikke at have sådanne sager længere. Vi har overvejelser om at benytte RKI inkasso til disse sager fremover, da vi i forvejen er tilknyttet RKI.


Driftsfondet

Her stod ved årets start kr. 12.098.175. Der er i årets løb indsat kr. 889.093 og hævet kr. 947.685. Der er blevet tilskrevet renter på kr. 357.045. Så ved årets udgang stod der kr. 12.396.628.


Indlån

Her stod årets start kr. 11.085.362. Der er i årets løb indsat kr. 5.834.180 og hævet kr. 5.273.637. Der er blevet tilskrevet renter på kr. 112.189. Så ved årets udgang stod der kr. 11.758.094.

 

Jubilæumsfondet

Der er i 2018 indgået kr. 33.664 i kontingent. Der er i årets løb 8 kollegaer der har modtaget jubilæumsgratiale og 13 der har modtaget en gave ved deres afgang til pension/efterløn. Så årets resultat bliver et plus på kr. 7.414. Så der nu står kr. 97.486 i denne fond.

 

Listekonto

I 2018 er der indbetalt kr. 8.416,- i kontingent. Der er udbetalt hjælp til medlemmer for kr. 7.250,-. Årets resultat bliver et plus på kr. 1.166. Så der nu står kr. 261.912 i denne fond. Jeg vil igen i år sige at det er utroligt flot med så få ansøgninger om hjælp fra denne fond, når man tænker på hvor mange kilometer vores medlemmer kører i den københavnske trafik. Rigtig flot kørsel I præsterer derude.


Begravelsesfond

I 2018 blev der udbetalt kr. 41.250 i begravelseshjælp.

Der er indgået kr. 50.523 i kontingenter, så det blev et overskud på kr. 9.273 så kapitalen i denne fond er kr. 94.898 plus begravelsesfondets hjælpefond på 1.mill.Egenkapitalen i TSK med fonde er kr. 2.605.299. Dette er en fald af egenkapitalen i forhold til 2017 med årets underskud på kr. 110.036. Det er selvfølgelig fortsat vigtigt at vi i samarbejde med Arbejdernes Landsbank er meget opmærksomme hvis obligationsrenterne begynder at stige. Og derfor kan blive udsat for kurstab der vil påvirke egenkapitalen negativt.Slutteligt vil jeg takke Gitte og Leif for det gode samarbejde i bestyrelsen gennem året.

Og tak til alle de medlemmer der bakker op om TSK hver dag.


Efter debat om beretningen sendte dirigenten beretningen til afstemning, som blev godkendt enstemmigt.Ad 3.

René Lund fremlagde regnskabet og budget 2018
Efter en kort debat blev regnskabet enstemmigt godkendt.


Ad 4.

Resul Ismaili (formanden for Aktivitetsudvalget) aflagde udvalgets beretning vedrørende årets afholdte arrangementer. Efter debat blev beretningen enstemmigt godkendt.


Ad 5.

Aktivitetsudvalget regnskab blev fremlagt af formanden Resul Ismaili, pga kasserer Jesper Mynchau desværre var forhindret i at deltage i generalforsamlingen.

Efter debat blev regnskabet enstemmigt godkendt.


Ad 6.

Der var ikke indkommet nogen forslag.


Ad 7.

På valg til bestyrelsen var bestyrelsesmedlem Gitte Wensien (genopstiller). Ved opstillingsfristens udløb var ikke indkommet andre kandidater. Gitte Wensien er hermed genvalgt til bestyrelsen.


På generalforsamlingen blev bestyrelsessuppleant Maj-Britt Sørensen genvalgt uden modkandidat. Desuden skulle der vælges en intern revisor (bilagskontrollant) til TSK. Else Lund Andersen ønskede at stille op og blev valgt.


Til Aktivitetsudvalget var følgende på valg:

Formand Resul Ismaili genopstillede og blev valgt.

Sekretær: Jens Palmqvist genopstillede og blev valgt.


Slutteligt skulle vælges 1 intern revisor (bilagskontrollant) til Aktivitetsudvalget:

Leif Kaslund (genopstiller) blev valgt


Herefter var dagsordenen udtømt og dirigenten takkede for god ro og orden.


Generalforsamlingen afsluttedes med et trefoldigt leve for TSK

Referattet fra Generalforsamlingen 2019