ArkivetOpslag.html
LinkLink.html
FotoFoto.html
PensionisterPensionistklub.html
AktiviteterAktiviteter.html
ForsikringForsikringer.html
FordeleFordele.html
TskTSK.html
 


Ekstraordinær Generalforsamling
Torsdag den 28. november 2019 kl.: 18:00
Svanevej 22, mødelokalet i gården.
2400 København NV.
---------------------------------------------------


DAGSORDEN:
1.Valg af dirigent & stemmeudvalg
2.Ændring af §2. således at færre erhvervsgrupper

kan blive/være medlem.

3.Ændring af §11. så det det præciseres hvem der

kan have indlån.

4.Renteændring pr. 1. januar 2020.


Ad. Pkt. 2:

Grunden til dette forslag kommer fordi Finanstilsynet har meddelt bestyrelsen at der er for stor
offentlig adgang til medlemskab af TSK.

Ny tekst § 2:

Adgang til medlemskab af TSK har alle der er ansat i et trafikselskab der udfører kollektiv bustrafik udbudt af MOVIA, og tidligere tjenestemandsansatte buschauffører overflyttet til kommunalt ansat parkeringsserviceassistent.
Krav for alle medlemmer er medlemskab af en faglig organisation under FH.

En pensionist kan dog bevare medlemskabet, selv om han ikke længere opfylder betingelsen i forrige punktum. 

Begæring om indmeldelse fremsættes skriftligt til bestyrelsen eller et medlem af aktivitetsudvalget.


Ad. Pkt. 3:

Grunden til dette forslag kommer fordi Finanstilsynet har meddelt bestyrelsen at der er for
stor offentlig adgang til indlån i TSK.

Ny tekst § 11:

I indlånsafdelingen modtages indskud fra medlemmerne, fra faglige arbejdspladsklubber som er
begrænset til den i § 2 stk. 1 nævnte personkreds og fra interessefællesskaber som begrænser
sig til  den i § 2 stk. 1 nævnte personkreds.

Dette indskud forrentes med en af generalforsamlingen fastsat rentesats. Indskud modtages på kontoret
samt ved fradrag i lønnen. Indskud kan hæves når det ønskes.

For hver sparer oprettes en konto lydende på navn og tjenestenummer.
Der udleveres et kontoudtog ved henvendelse fra kontohaveren,
hvor alle indestående beløb for indeværende år påføres.

Faglige arbejdspladsklubbers & interessefællesskabers indlån kan kun hæves mod to underskrifter,
hvis navne forud skal meddeles TSK.


Pt. er foreningen ulovlig. Vi har fået en tidsfrist indtil 8. december til at bringe tingene i orden.
Derfor ser vi os nødsaget til at begrænse medlemsskaren til ansatte ved trafikselskaber der udfører kollektiv
bustrafik udbudt af Movia, og tidligere tjenestemandsansatte buschauffører overflyttet
til kommunalt ansat parkeringsserviceassistent.


Ad. Pkt. 4:

Forretningsudvalget foreslår at ændre renten på driftsfond fra 3% til 2%
samt renten på indlån ændres fra 1% til 0%.
Begge ændringer med ikrafttræden pr. 1. januar 2020.

Grunden til forslaget skal ses i forhold til den rente vi i dag kan få på obligationsmarkedet
som ligger mellem 2% til -0,25%.

På bestyrelsens vegne

Formand René Lund.