ArkivetOpslag.html
LinkLink.html
FotoFoto.html
PensionisterPensionistklub.html
AktiviteterAktiviteter.html
ForsikringForsikringer.html
FordeleFordele.html
TskTSK.html
 


Forretningsorden for Bestyrelsen for  Trafikfunktionærernes Samarbejdende Klubber (TSK)

1. Forretningsorden

1.1 Nye medlemmer, der indtræder i bestyrelsen, skal underskrive den originale forretningsorden,
som de tillige skal have udleveret et eksemplar af.

2. Konstituering

2.1 Umiddelbart efter et givent års ordinære generalforsamling, hvor bestyrelsesmedlemmer har været på valg,

træder bestyrelsen sammen for at konstituere sig.

3. Bestyrelsesmøder

 1. 1.3.1  Bestyrelsen afholder mindst 4 ordinære møder årligt, der så vidt muligt fastlægges for et år ad gangen, og i øvrigt, når formanden skønner det nødvendigt, eller det forlanges af et andet medlem af bestyrelsen. Et møde afholdes hvert år inden udgangen af marts måned til vedtagelse af årsregnskab og et møde i 3. eller 4. kvartal hvert år til vedtagelse af budget for det følgende regnskabsår.

 2. 2.3.2  Bestyrelsesformanden drager omsorg for, at dagsordenen og - så vidt det er muligt og skønnes hensigtsmæssigt - tillige det skriftlige materiale, der fremlægges til brug for bestyrelsens behandling af de enkelte sager, tilstilles medlemmerne betids forud for hvert møde. Formanden sørger tillige for, at der til de ordinære møder indkaldes repræsentanter for faglige organisationer, som organiserer medlemmer af foreningen, samt for aktivitetsudvalget, når dette skønnes nødvendigt, jf. foreningens vedtægters § 8. Sådanne repræsentanter har ikke stemmeret. Den til bestyrelsen valgte suppleant kan også deltage uden stemmeret.

 3. 3.3.3  Dagsordenen for ordinære bestyrelsesmøder er som udgangspunkt:
  1 Quorum/lovlighed
  2 Referent
  3 Forhandlingsprotokol og underskrift af referat fra forrige møde
  4 Revisionsprotokollen (nye tilførsler?)
  5 Forelæggelse af kontrolskema for de foregående 3 måneder (jf. punkt 10.3) 6 Formandens rapportering

  1. 1-  Perioderegnskab med år-til-dato vs. budget (soliditetsgrad og evt. andre
   nøgletal) m.v.

  2. 2-  Formueplacering (køb/salg af værdipapirer)

  3. 3-  Gennemgang af periodens udlån ydet med en blankodel, som overstiger kr.
   10.000

  4. 4-  Kommende indkøb/særlige dispositioner

  5. 5-  Andre væsentlige emner af interesse for bestyrelsen 6 Eventuelt/Øvrige
   7 Datoer for næste 2-3 bestyrelsesmøder

 4. 4.3.4  Til behandling af anliggender og enkeltdispositioner som ikke kan udskydes til bestyrelsesmøder med fysisk tilstedeværelse, hvis det findes vigtigt, at bestyrelsesmedlemmer, der ellers ikke ville kunne være til stede,
  på den måde kan deltage, eller hvis det i øvrigt skønnes hensigtsmæssigt, kan bestyrelsen i enighed bestemme, at bestyrelsesmøder afholdes via telefon- og videokonference eller ved anvendelse af elektroniske medier uden fysisk tilstedeværelse (elektronisk bestyrelsesmøde).
  Endvidere kan der altid, hvis det er foreneligt med emnernes karakter og foreningens forhold i øvrigt, og hvis alle bestyrelsesmedlemmer er enige, træffes beslutning ved rundsendelse pr. e-mail, pr. fax og/eller brev af forud affattet protokollat evt. i flere

4. Beslutninger

4.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle medlemmer er lovligt indkaldt og mere end halvdelen af bestyrelsens
medlemmer er til stede. Beslutning må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer
har haft adgang til at deltage i sagens behandling. Det gælder tillige ved afholdelse af telefon- eller videokonference eller andet elektronisk bestyrelsesmøde, samt ved skriftligt bestyrelsesmøde. Evt. kan formanden før eller
under mødet indhente fraværende bestyrelsesmedlemmers stillingtagen.

5. Protokol

 1. 1.5.1  Bestyrelsesformanden foranlediger, at der føres en protokol over bestyrelsesmøderne, som indeholder oplysning om,
  hvilke bestyrelsesmedlemmer eller andre, der har deltaget, en kortfattet redegørelse om de anliggender, der har været forhandlet, samt referat af de trufne beslutninger.

 2. 2.5.2  Hvert bestyrelsesmedlem skal snarest efter et møde have tilsendt genpart af protokollatet, som anses for godkendt, såfremt der ikke over for referenten er gjort indsigelse inden 14 dage efter modtagelsen. På det følgende bestyrelsesmøde underskrives protokollen af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Har et medlem ikke selv deltaget i mødet,
  skal dette tilkendegives ved fx at anføre ordet “læst” ved siden af underskriften.

 3. 3.5.3  Rettidigt gjorte indsigelser mod noget punkt i det fremsendte protokollat vil være at drøfte på det følgende bestyrelsesmøde.

6. Tavshedspligt

6.1 Samtlige oplysninger - såvel skriftlige som mundtlige - bestyrelsen modtager fra foreningen, skal betragtes som fortrolige. Modtaget skriftligt materiale skal opbevares utilgængeligt for andre. Hvert enkelt bestyrelsesmedlem er ansvarlig for, at de oplysninger, han/hun har modtaget, ikke bliver kendt af personer uden for bestyrelsens kreds. Medlemmerne og suppleanter har tavshedspligt om, hvad der passerer i bestyrelsen. Der henvises tillige til vedtægternes § 19.

7. Aftaler

7.1 Bestyrelsen skal – bortset fra aflønningsvilkår, der fastsættes af foreningens generalforsamling - godkende eventuelle aftaler mellem bestyrelsesmedlemmer på den ene side og foreningen på den anden side og aftaler mellem foreningen og tredjemand,
hvori bestyrelsesmedlemmer måtte have en væsentlig interesse, der kan være stridende mod foreningens.

8. Ledelse/Kompetencefordeling

 1. 1.8.1  Bestyrelsen forestår og er ansvarlig for ledelsen af foreningen og skal sørge for en forsvarlig organisation af dennes virksomhed og en forsvarlig formueforvaltning.

 2. 2.8.2  Formanden varetager alene fuldtids den daglige ledelse, forretningsførelse og administration af foreningen og dens afdelinger, og modtager derfor et af foreningens generalforsamling fastsat vederlag/aflønning, svarende til fuldtidsansættelse.

9. Budgetter

9.1 Hovedlinjerne i de af formanden udarbejdede budgetter forelægges bestyrelsen til godkendelse.

10. Kontrol

 1. 1.10.1  Bestyrelsen er ansvarlig for, at administrationen, bogføringen og formueforvaltningen sker på en efter
  foreningens forhold tilfredsstillende, lovlig og behørig måde.

 2. 2.10.2  Denne kontrol udøves blandt andet af foreningens interne revisorer, jf. vedtægternes § 9, og man kan også anmode foreningens eksterne revisor om at bistå hermed og meddele resultatet heraf i revisionsprotokollen.

 3. 3.10.3  Bestyrelsen fører tilsyn med formandens forretningsførelse og formueforvaltning og påser, at den udføres forsvarligt og behørigt i overensstemmelse med foreningens vedtægter, samt i overensstemmelse med lovgivningen i øvrigt.
  Til dette formål skal et (evt. på skift) eller begge menige medlemmer aktivt medvirke til, at det pågældende
  bestyrelsesmedlem på foreningens kontoradresse sammen med formanden månedligt stikprøvevis gennemgår
  og kontrollerer den forrige måneds transaktioner for deres rigtighed, relevans og dokumenterbarhed m.v.
  Kontrollens resultat fastholdes i et dateret kontrolskema, der underskrives af formanden og det menige medlem, der medvirkede til kontrollen.

11. Perioderegnskaber, ledelsesrapportering

11.1 Til opfyldelse af kontrolpligter, der påhviler bestyrelsen, forelægges der på bestyrelsesmøderne løbende periodiske
opgørelser og beretninger, indeholdende de oplysninger af regnskabsmæssig, finansiel og driftsmæssig art, som må anses for relevante og nødvendige for at kunne følge virksomhedens gang.

12. Forsikring

12.1 Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at foreningens aktiver og værdier er forsikret i et rimeligt omfang.

13. Revisionsprotokol

13.1 På hvert bestyrelsesmøde fremlægges revisionsprotokollen. De i denne evt.
indførte protokollater/anmærkninger underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Nærværende forretningsorden er godkendt af foreningens ordinære generalforsamling afholdt den 15. april 2015.

Som dirigent:

______________________________ Advokat Nils Kjellegaard Jensen