ArkivetOpslag.html
LinkLink.html
FotoFoto.html
PensionisterPensionistklub.html
AktiviteterAktiviteter.html
ForsikringForsikringer.html
FordeleFordele.html
TskTSK.html
 


LOVE
for TRAFIKFUNKTIONÆRERNES SAMARBEJDENDE KLUBBER NOVEMBER 2019

Navn og formål:
§ 1:

Foreningens navn er Trafikfunktionærernes Samarbejdende Klubber, i det følgende kaldet TSK og dens hjemsted er København.
Formålet er at samle de i § 2 nævnte, for oprettelsen af følgende afdelinger til gavn for medlemmerne:

 1. 1.En spareafdeling, hvor medlemmerne kan opspare kapital, på almindelige sparevilkår
  (se § 11).

 2. 2.En driftsfondsafdeling, hvor medlemmerne opsparer kapital, der først udbetales ved fratræden til efterløn/pension eller udmeldelse af foreningen (se § 12).

 3. 3.En udlånsafdeling, hvor medlemmerne ydes lån på de billigst mulige vilkår (se § 13-18).

 4. 4.En understøttelsesafdeling, der kan træde til, såfremt et medlem har behov for hjælp
  (se § 20).

 5. 5.En jubilæumskonto, der yder en gave til medlemmer ved arbejdsplads- eller medlemskabsjubilæer og pensionering efter retningslinier fastsat af generalforsamlingen.

 6. 6.En begravelseskonto, der yder hjælp til medlemmer m.fl. som nærmere beskrevet i § 23-26.

 7. 7.En aktivitetsafdeling som kan arrangerer fester, familiefester, udflugter og andre arrangementer til gavn for medlemmerne.
  § 2:

Adgang til medlemskab af TSK har alle der er ansat i et trafikselskab der udfører kollektiv bustrafik udbudt af MOVIA, og tidligere tjenestemandsansatte buschauffører overflyttet til kommunalt ansat parkeringsserviceassistent.

Krav for alle medlemmer er medlemskab af en faglig organisation under FH.

En pensionist kan dog bevare medlemskabet, selv om han ikke længere opfylder betingelsen i forrige punktum.
Begæring om indmeldelse fremsættes skriftligt til bestyrelsen eller et medlem af aktivitetsudvalget.

§ 3:

Samtidig med optagelsen indtræder pligten til at indbetale de af generalforsamlingen fastsatte kontingenter, der skal være ens for alle, dog kan generalforsamlingen bestemme at visse grupper af medlemmer kan betale nedsat kontingent.
Rettigheder ifølge love, kan dog først opnås efter 3 måneders medlemskab.

Medlemmerne hæfter ikke for TSK`s forpligtigelser.

§ 4:

Medlemmerne hæfter ikke for TSK`s forpligtigelser.

§ 5:
Ethvert medlem, kan udmelde sig af TSK med mindst 3 måneders varsel.
Efter medlemskabets ophør tilkommer der ikke det udtrådte medlem
krav på andel i foreningens formue.

Ønsker et udmeldt medlem atter at indtræde i TSK kan dette ske efter godkendelse
af bestyrelsen og Aktivitetsudvalget.


§ 6:

Ethvert medlem der gør sig skyldig i brud på disse love, kan ekskluderes på en generalforsamling når 3⁄4 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Et sådant ekskluderet medlem har ikke krav på noget, der tilhører eller bestyres af TSK.

§ 7:

Ønsker et ekskluderet medlem atter at indtræde i TSK, kan dette ske, efter godkendelse på general- forsamlingen.
Et genindmeldt medlem har dog intet krav på støtte før 3 måneder efter genindmeldelsen.

LEDELSEN

§ 8:

Den ordinære generalforsamling vælger blandt samtlige TSK’s stemmeberettigede medlemmer en bestyrelse på 3 medlemmer. Den ordinære generalforsamling vælger også – blandt disse 3 – formanden for bestyrelsen. Bestyrelsen har den daglige ledelse og administration af, og varetager formueforvaltningen, i TSK

Valgene gælder for 3 år. Formandens første valgperiode tælles fra 2015 og de 2 menige bestyrelsesmedlemmer tælles fra 2014 henholdsvis 2013. Genvalg kan finde sted. Der vælges også hvert år på den ordinære generalforsamling én suppleant til bestyrelsen.
Bestyrelsens medlemmer aflønnes af foreningen. Den ordinære generalforsamling fastsætter på bestyrelsen forslag eller med dens tiltrædelse bestyrelsesmedlemmernes aflønning, idet kun bestyrelsens formand forventes at modtage aflønning svarende til fuldtidsarbejde, medens de menige medlemmer kun bør oppebære et til deres begrænsede hverv passende mindre vederlag. Dersom et bestyrelsesmedlem ikke deltager i 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, og det ikke skyldes sygdom, betragtes vedkommende som udtrådt af bestyrelsen.

Suppleanten skal da indkaldes og fungere indtil førstkommende ordinære generalforsamling, hvor der vælges et nyt medlem til bestyrelsen til at fungere i det udtrådte medlems resterende valgperiode. Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår ved døden eller udtræder af bestyrelsen, forholdes der også som netop anført. Suppleanten tillægges da de samme beføjelser som et bestyrelsesmedlem.

Generalforsamlingen godkender bestyrelsens forretningsorden. Til ordinære betyrelsesmøder kan indkaldes repræsentanter for faglige organisationer, som organiserer medlemmer af TSK, samt for aktivitetsudvalget, når dette skønnes nødvendigt af bestyrelsen.
TSK tegnes af hele bestyrelsen eller af bestyrelsesformanden alene.

5

§ 9:

Regnskabsåret er kalenderåret og regnskaberne for TSK`s forskellige afdelinger føres af bestyrelsen, undtaget Aktivitetsudvalget.
Regnskaberne revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen. Endvidere vælges på den ordinære generalforsamling i april måned, to interne revisorer, for en toårig periode, og disse afgår skiftevis.

Udløber de interne revisorers valgperiode samtidigt, afgøres afgangs rækkefølge ved lodtrækning.
Aktivitetsudvalgets regnskab føres af egen kasserer, og revideres af egne interne revisorer, som vælges efter samme regler som TSK’s interne revisorer.

§ 10:

Til at forestå de aktiviteter, der er nævnt i § 22, skal der være et aktivitetsudvalg bestående af kontaktpersoner og en særskilt bestyrelse for aktivitetsudvalget.
Kontaktpersoner kan meddele bestyrelsen eller aktivitetsudvalgets bestyrelse at de ønsker at være kontaktperson, dette kan ske uden faste terminer.

Aktivitetsudvalgets bestyrelsen skal bestå af en formand, en kasserer, en sekretær og to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen for aktivitetsudvalget vælges på TSK’s ordinære generalforsamling. Valgene gælder for 2 år. Formand og sekretær vælges i år med ulige årstal, kasserer og bestyrelsesmedlemmer i lige årstal.

Bestyrelsen indkalder aktivitetsudvalget til møde så ofte, der skønnes behov herfor. Det påhviler bestyrelsen at indkalde aktivitetsudvalget til møde, såfremt mindst 3 fra aktivitetsudvalget fremsætter begæring herom.

§ 10 a:

De nærmere regler om tilrettelæggelse og gennemførelse af valg, til bestyrelsen og til andre poster, fastsættes i øvrigt af generalforsamlingen i overensstemmelse med § 8, idet nye kandidater til medlemmer af bestyrelsen/suppleant skal være meddelt den siddende bestyrelse skriftligt senest den 1. marts, jfr. § 10b. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, ligesom der ikke kan afgives

stemme i henhold til fuldmagt.

Medlemmer der betaler nedsat kontingent, jfr. § 3 har ikke stemmeret. § 10b:

Hvert år i april afholdes ordinær med følgende dagsorden:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

generalforsamling, som indvarsles ved opslag senest 4 uger før

Valg af dirigent.
Protokol og beretning fra TSK’s bestyrelse. Regnskab fra TSK’s bestyrelse.
Protokol og beretning fra aktivitetsudvalget. Regnskab fra aktivitetsudvalget.
Forslag.
Valg (til bestyrelse og andre poster)

6

På dette møde aflægges beretning for det forløbne år, samt fremlægges reviderede regnskaber for samtlige de i § 1 stk. 2 nr. 1-7 nævnte afdelinger under TSK.
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, indsendes til bestyrelsen senest d. 1. marts.

7

Generalforsamlingen træffer de beslutninger, som fremgår af §§ 11, 12, 14, 20, 22 og 23. Punktet optages kun på generalforsamlingen, hvis der er forslag til ændringer.
Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, hvor der i lovene ikke er anført anden afstemningsform.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20 medlemmer forlanger dette og til bestyrelsen sender meddelelse om hvilken dagsorden, der ønskes behandlet.
Sådanne generalforsamlinger indvarsles mindst 6 dage forud.

INDLÅNSAFDELINGEN

§ 11:

I indlånsafdelingen modtages indskud fra medlemmerne, fra faglige arbejdspladsklubber som er begrænset til den i § 2 stk. 1 nævnte personkreds og fra interessefællesskaber som begrænser sig til den i § 2 stk. 1 nævnte personkreds.
Dette indskud forrentes med en af generalforsamlingen fastsat rentesats. Indskud modtages på kontoret samt ved fradrag i lønnen. Indskud kan hæves når det ønskes.

For hver sparer oprettes en konto lydende på navn og tjenestenummer. Der udleveres et kontoudtog ved henvendelse fra kontohaveren, hvor alle indestående beløb for indeværende år påføres.
Faglige arbejdspladsklubbers & interessefællesskabers indlån kan kun hæves mod to underskrifter, hvis navne forud skal meddeles TSK.

DRIFTSFONDSAFDELINGEN § 12:

I driftsfonden har hvert medlem en konto lydende på navn.
Til denne konto betales et af generalforsamlingen fastsat månedlig minimumsbeløb til opsparing. Renten fastsættes af generalforsamlingen.
Driftsfondsbeløb og renter kan kun hæves af medlemmerne af TSK ved fratræden til efterløn/ pension, eller ved udmeldelse af TSK.
Når et medlem fratræder, eller udmelder sig, er TSK berettiget til, af det indestående driftsfondsbeløb at fratrække eventuelt skyldigt kontingent og lån, samt øvrige omkostninger.

UDLÅNSAFDELINGEN

§ 13:

Udlånsafdelingen arbejder udelukkende med egen kapital, fremskaffet primært gennem driftsfonden, dels gennem indlånsafdelingen.

§ 14:

Der kan ydes lån til medlemmer, der har betalt driftsfondsbeløb i mindst 6 måneder, med et beløb svarende til minimum 2 års obligatorisk driftsfondsindbetaling, og som har haft fast ansættelse i en stilling som nævnt i § 2, stk. 1 i et tilsvarende tidsrum.
Lånets overgrænse fastsættes af generalforsamlingen.

Ved lånets stiftelse beregnes en provision samt en henlæggelse til den dubiøse konto, som fastsættes af generalforsamlingen.
Disse beløb fradrages lånesummen ved lånets stiftelse.

§ 15:

Lånet forrentes kvartårligt med en af generalforsamlingen fastsat rentesats. Enhver ændring vil få virkning fra den førstkommende renteberegningsdag.

§ 16:

Ansøgning om lån rettes til formanden for bestyrelsen, der bevilger lån efter retningslinjer udstukket af bestyrelsen.
Bestyrelsen fastsætter bestemmelser om afvikling af lånet i overensstemmelse med retningslinier vedtaget af generalforsamlingen.

§ 17:

For lån, hvor driftsfondsindestående ikke er højere end lånet, indsættes TSK som begunstiget på medlemmets gruppelivsforsikring, såfremt medlemmet har en sådan gennem sin arbejdsgiver eller faglige organisation.

§ 18:

Opsiger en låntager sin stilling, afskediges, udmelder sig, slettes eller ekskluderes af TSK eller fagforbund, er lånet straks forfaldet til betaling med påløbne renter og omkostninger.
Kan dette ikke praktiseres, og der indrømmes en afdragsordning, beregnes fra førstkommende renteberegning morarenter, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Fratræder en låntager sin stilling til efterløn/pension, afskrives det i driftsfonden indestående beløb i lånet, hvorefter lånets afvikling fortsætter ved direkte afdrag gennem PBS/Betalingsservice.

Afgår en låntager ved døden, indeholdes restgælden i driftsfonden, samt begunstigelse i henhold til § 17, hvorefter TSK, når ethvert krav vedrørende låneforholdet er dækket, udbetaler resten af forsikringssummen til de i policerne nævnte begunstigede.

§ 19:

TSK`s bestyrelse og aktivitetsudvalget er underkastet absolut tavshedspligt overfor sager angående medlemmer af TSK`s eventuelle lån eller øvrige forhold, der måtte komme til deres kendskab.

LISTEKONTO

§ 20:

Bestyrelsen kan, når særlige omstændigheder taler herfor, efter anmodning bevilge et medlem økonomisk støtte til dækning af ekstraordinære udgifter som følge af arbejdets udførelse.
Til imødegåelse af udgifterne herved, betaler hvert medlem af TSK, et af generalforsamlingen fastsat månedligt kontingent.

JUBILÆUMSKONTO § 21:

10

Jubilæumskontoen dækker indkøb af gaver ved arbejdsplads- eller medlemskabsjubilæum og pensionering i overensstemmelse med det i § 1 stk. 2, nr. 5 anførte.

AKTIVITETSKONTO

§ 22:

Til aktivitetskontoen indbetaler hvert medlem af TSK et af generalforsamlingen fastsat månedligt kontingent.
Det indkomne beløb administreres af aktivitetsudvalget og anvendes til aktiviteter for medlemmerne.

BEGRAVELSESKONTO

§ 23:

Begravelseskontoen udbetaler, når medlemmer af TSK, deres ægtefæller, registrerede partnere eller hjemmeboende børn under 18 år afgår ved døden, en begravelseshjælp, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
Til imødegåelse af udgifterne herved, betaler hvert medlem af TSK et af generalforsamlingen fastsat kontingent.

Medlemmer der bliver pensionerede, eller går på efterløn med mindst 15 års anciennitet, eller medlemmers ægtefælle/registrerede partner kan fortsat blive stående i begravelseskontoen mod at erlægge et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
Restancer for pensionister, efterlønsmodtagere og efterladte udover 31.marts medfører tab af rettigheder.

§ 24:

Et medlem af TSK der har oppebåret begravelseshjælp til en ægtefælle/registreret partner, kan sikre sig hjælp til anden ægtefælle, når ægteskabets indgåelse anmeldes til TSK senest et år efter, og når der for anden ægtefælle efterbetales et halvt års kontingent fra ægtefællens fyldte 30. år frem til ægteskabet finder sted.

Såfremt et medlem gifter sig efter det fyldte 60. år, kan det dog kun sikre sig begravelseshjælp til én ægtefælle.
Uberettiget til begravelseshjælp er medlemmers fraskilte ægtefæller og medlemmers efterladte, når disse indgår nyt ægteskab.

Udmeldte og fratrådte medlemmer kan ikke gøre krav på tilbagebetaling af kontingent eller udbetaling af begravelseshjælp fra begravelseskontoen.

§ 25:

Begravelseshjælp udbetales, når dødsattest forevises. Ved udbetaling af begravelseshjælp til ægtefælle eller registreret partner, må yderligere forevises vielsesattest, henholdsvis partnerskabsattest, ligesom der må forevises dødsattest ved udbetaling af begravelseshjælp til medlemmers børn.

§ 26:

12

Over de indbetalte beløb føres særligt regnskab, og eventuelle overskud overføres til begravelseskontoens hjælpekonto, hvis indestående udelukkende kan bruges til sikring af begravelseskontoens forpligtigelser.

13

OPHÆVELSE

§ 27

Ophævelse af TSK kan kun finde sted, når mindst 3⁄4 af de ved en generalforsamling fremmødte medlemmer stemmer herfor.
På en mindst 14 dage senere indvarslet generalforsamling, skal mindst 3⁄4 af generalforsamlingens medlemmer ved navneopråb under stemmepligt vedtage ophævelsen.

Generalforsamlingen vælger en eller flere likvidatorer. Likvidatorerne tegner i forening TSK under likvidationen.
Generalforsamlingen træffer endvidere beslutning om, hvorledes et eventuelt overskud af likvidationen skal fordeles.

De i stk. 3 og 4 nævnte beslutninger om valg af likvidator og fordeling af overskud træffes ved simpel stemmeflerhed.

LOVÆNDRINGER § 28

Ændringer i disse love kan kun ske på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.
Disse love træder i kraft straks efter vedtagelse d. 15. april 2015, og hermed er alle tidligere love ophævet
Således vedtaget på TSK’s ekstraordinære generalforsamling d. 28. november 2019.