ArkivetOpslag.html
LinkLink.html
FotoFoto.html
PensionisterPensionistklub.html
AktiviteterAktiviteter.html
ForsikringForsikringer.html
FordeleFordele.html
TskTSK.html
 


Den 15. april 2015, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i


TRAFIKFUNKTIONÆRERNES SAMARBEJDENDE KLUBBER (TSK)


Dagsorden forelå med følgende punkter:


1.Valg af dirigent

2.Protokol og beretning fra TSK

3.Regnskab fra TSK

4.Protokol og beretning fra Aktivitetsudvalget

5.Regnskab fra Aktivitetsudvalget

6.Forslag
7.Valg


Ad 1. Valg af dirigent


Efter at der var budt velkommen, oplystes det, at Forretningsudvalget (FU) havde foreslået Advokat Nils Kjellegaard Jensen
som dirigent. Advokat Nils Kjellegaard Jensen valgtes som dirigent af generalforsamlingen med 18 stemmer for.
Ingen stemte imod. 


Dirigenten takkede for valget, og konstaterede med generalforsamlingens samtykke, at den var lovligt indkaldt,
og at dagsorden og forslag var offentliggjort betids efter vedtægterne, og at generalforsamlingen var
beslutningsdygtig i henhold til den udsendte dagsorden med bilag.


Efter optælling konstateredes det, at der på generalforsamlingen var fremmødt 20 stemmeberettigede medlemmer
(, der alle fik udleveret stemmesedler,) og 2 medlemmer uden stemmeret.


Ad 2. Protokol og beretning fra TSK


Indledningsvis mindedes generalforsamlingen de medlemmer, der i 2014 var afgået ved døden. 
René Lund aflagde derpå på FU’s vegne beretning for 2014. Efter bemærkninger og kort diskussion godkendte
generalforsamlingen enstemmigt og med samtlige 20 stemmer beretningen.


3. Regnskab fra TSK


René Lund gennemgik visse poster i regnskabet for 2014, der derpå godkendtes med 19 stemmer for og ingen imod.


4. Protokol og beretning fra Aktivitetsudvalget.


Ulla Christiansen aflagde på Aktivitetsudvalgets vegne en kort beretning for 2014, der toges til efterretning.
Der henvistes tillige til punkt 5 på dagsordenen.


5. Regnskab fra Aktivitetsudvalget.


Yvonne Larsen gennemgik og forklarede visse poster i Aktivitetsudvalgets regnskab for 2014,
herunder især indtægter/udgifter vedr. Juletræsfesten. Med ros og tak godkendte generalforsamlingen enstemmigt
og med samtlige stemmer Aktivitetsudvalgets regnskab 2014.


6. Forslag


(I)


Dirigenten gennemgik det af FU stillede forslag om vedtægtsændringer, der i realiteten vedrørte en af
omkostningsmæssige grunde nødvendig nedlæggelse af næstformandsposten i FU.


Ændringerne i vedtægterne var sålydende:


1)


§ 8 i vedtægterne ophæves og erstattes med:


”LEDELSEN


§ 8:


Den ordinære generalforsamling vælger blandt samtlige TSK`s stemmeberettigede medlemmer en bestyrelse på 3 medlemmer.
Den ordinære generalforsamling vælger også – blandt disse 3 - formanden for bestyrelsen. Bestyrelsen har den daglige ledelse
og administration af, og varetager formueforvaltningen, i TSK.

Valgene gælder for 3 år. Formandens første valgperiode tælles fra 2015 og de 2 menige medlemmer valgperiode tælles fra 2014 henholdsvis 2013. Genvalg kan finde sted. Der vælges også på den ordinære generalforsamling én suppleant til bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer aflønnes af foreningen. Den ordinære generalforsamling fastsætter bestyrelsesmedlemmernes aflønning, idet kun bestyrelsens formand forventes at modtage aflønning svarende til fuldtidsarbejde, medens de menige medlemmer
kun bør oppebære et til deres begrænsede hverv passende vederlag.

Dersom et bestyrelsesmedlem ikke deltager i 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, og det ikke skyldes sygdom,
betragtes vedkommende som udtrådt af bestyrelsen. Suppleanten skal da indkaldes og fungere indtil førstkommende
ordinære generalforsamling, hvor der vælges et nyt medlem til bestyrelsen til at fungere i det udtrådte medlems
resterende valgperiode. Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår ved døden eller udtræder af bestyrelsen,
forholdes der også som netop anført. Suppleanten tillægges da de samme beføjelser som et bestyrelsesmedlem.

Generalforsamlingen godkender bestyrelsens forretningsorden. Til ordinære bestyrelsesmøder kan indkaldes
repræsentanter for faglige organisationer, som organiserer medlemmer af TSK, samt for aktivitetsudvalget,
når dette skønnes nødvendigt af bestyrelsen.

TSK tegnes af hele bestyrelsen i forening eller af bestyrelsesformanden alene.”


2)


I § 10a ophæves første sætning.


3)


I §§ 2, 5, 10, 10a, 10b, 16, 19 og 28 vil der være konsekvensændringer (som følge af forslaget om ændring af § 8),
jf. bilaget med udkast til ændrede vedtægter.Der henvistes til den med indkaldelsen medfølgende skriftlige begrundelse for forslaget, der gentoges og uddybedes af René Lund,
og til ordlyden af de enkelte vedtægtsændringer og til udkastet til en forretningsorden for en ny bestyrelse (vedlagt som bilag).


Medlemmet John Kloster havde stillet 4 (ændrings-)forslag, der oplæstes, og som forklaredes.


De 4 (ændrings-)forslag til vedtægtsændringer var sålydende:


1)


I § 9 ændres i første sætning ordet ”forretningsudvalget” til ”bestyrelsen”.


2)


I § 10b indsættes efter som nyt afsnit efter afsnittet ”Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling,
indsendes til bestyrelsen senest d. 1. marts.” følgende nye afsnit:


”Generalforsamlingen træffer de beslutninger, som fremgår af §§ 11, 12, 14, 20, 22 og 23.
Punktet optages kun på generalforsamlingen, hvis der er forslag til ændringer.”


3)


I § 10b ændres næstsidste afsnit i sin helhed til:


”Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20 medlemmer
forlanger dette og til TSK’s bestyrelse sender meddelelse om hvilken dagsorden, der ønskes behandlet.”


4)


I § 16 ændres 1. sætning til:


”Ansøgning om lån rettes til formanden for bestyrelsen, der bevilger lån efter retningslinjer udstukket af bestyrelsen.”FU medtog - uden protester - disse forslag under sit forslag til vedtægtsændringer, og ændringerne
(i vedtægternes i §§ 8, 9, 10, 10a, 10b, 16, 19 og 28) samt udkastet til bestyrelsens forretningsorden sattes
derefter af dirigenten samlet og under ét til afstemning.


Forslaget til ændringerne i vedtægternes i §§ 8, 9, 10, 10a, 10b, 16, 19 og 28 og udkastet til forretningsorden
for bestyrelsen blev vedtaget af generalforsamlingen med 18 stemmer for og ingen imod.


På generalforsamlingen ønskedes der senere (NB: gengivet i referatet under dette punkt) drøftet og besluttet,
hvordan aflønningen af den nye bestyrelse indtil videre skulle være, jf. vedtægternes § 8 i den nye udformning.
Dirigenten og René Lund forklarede det pågældende afsnit i den nye § 8 (3. afsnit), og hvad der var tanken bag.


Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med samtlige stemmer det af bestyrelsen
(på basis af drøftelserne og de tilkendegivne synspunkter) fremsatte forslag om følgende aflønningsmodel:


Bestyrelsesformand: overenskomstmæssig chaufførløn plus 30% (FOA’s overenskomst for buschauffører
ansat ved Arriva driftsområder i København) og menige bestyrelsesmedlemmer: dagslønserstatning
(kr. 1.400 pr. hel dag), og samlet aflønning i perioden i 2015 forventes holdt inden kr. 450.000 i følge budgettet for 2015.


(II)


Dirigenten gennemgik det af (det tidl. FU nu) bestyrelsen stillede forslag om nedsættelse af indlånsrenten fra
2% til 1% fra 1. juli 2015 (jf. § 11 i vedtægterne), og René Lund forklarede baggrunden. 


Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer af generalforsamlingen.


7. Valg


  1. (I)Medlemmer til den nye bestyrelse


Dirigenten bemærkede, at der på generalforsamlingen som følge af vedtagelsen af vedtægtsændringerne,
jf. første del af punkt 6, skulle vælges 3 bestyrelsesmedlemmer (1 formand og 2 menige medlemmer) og en suppleant.


De opstillede kandidater præsenteredes og deres forskellige første valgperiode forklareredes.
Der var ikke forslag om andre kandidater.


Enstemmigt og med samtlige stemmer valgte generalforsamlingen


René Lund som bestyrelsesformand (valgt indtil udgangen af april 2018),


Leif Kaslund som menigt medlem (valgt indtil udgangen af april 2017),


Gitte Wensien som menigt medlem (valg indtil udgangen af april 2016), og


Maj-Britt Sørensen som suppleant (valgt indtil udgangen af april 2016).


  1. (I)Intern revisor i TSK


Dirigenten oplyste, at Gitte Jonasen var villig til at modtage genvalg. Der var ikke forslag om andre kandidater.
Gitte Jonasen valgtes derpå enstemmigt og med samtlige stemmer af generalforsamlingen som intern revisor i TSK.


  1. (I)Intern revisor i Aktivitetsudvalg


Dirigenten oplyste, at John Lagersted var villig til at modtage genvalg. Der var ikke forslag om andre kandidater,
og John Lagersted valgtes derpå enstemmigt og med samtlige stemmer af generalforsamlingen
som intern revisor i Aktivitetsudvalget.


  1. (I)Formand og sekretær i Aktivitetsudvalget


Dirigenten oplyste, at posterne som formand og sekretær for Aktivitetsudvalget er på valg i ulige år (som 2015).
Dirigenten oplyste, at Ulla Christiansen og Jens Palmqvist var villige til at modtage genvalg som formand henholdsvis sekretær.
Der var ikke forslag om andre kandidater. Ulla Christiansen og Jens Palmqvist valgtes derpå enstemmigt
og med samtlige stemmer af generalforsamlingen som formand henholdsvis sekretær i Aktivitetsudvalget.Med tak for god ro og orden hævede dirigenten kl. 21.30 generalforsamlingen.--o0o--