ArkivetOpslag.html
LinkLink.html
FotoFoto.html
PensionisterPensionistklub.html
AktiviteterAktiviteter.html
ForsikringForsikringer.html
FordeleFordele.html
TskTSK.html
 

Referattet fra Generalforsamlingen 2016


TSK’s Ordinære Generalforsamling.

Tirsdag den 20.april 2016 kl. 1900

 

 

Den 20. april afholdt TSK generalforsamling i lokalerne på Svanevej 22 med dagsorden iflg. Foreningens love:


  1. 1.Valg af dirigent

  2. 2.Protokol og beretning fra bestyrelsen

  3. 3.Regnskab fra TSK

  4. 4.Protokol og beretning fra aktivitetsudvalget

  5. 5.Regnskab fra Aktivitetsudvalget

  6. 6.Forslag

  7. 7.Valg


Formand René Lund bød velkommen til de fremmødte medlemmer. Og forretningsudvalget foreslog John Lagersted til dirigent.


Ad 1.

John Lagersted blev valgt til at lede mødet. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet via Chaufføren/opslag og på TSK’s hjemmeside.


Til stemmeudvalg valgtes John Kloster Andersen og Maj-Britt Sørensen


Herefter gav dirigenten ordet til René Lund til fremlæggelsen af forretningsudvalgets beretning.


Ad 2. & 3.

Jeg vil gerne herfra mindes de kollegaer, samt pensionister, hustruer, enker, der er afgået ved døden siden sidste generalforsamling. Og vi hver især mindes de gode stunder vi har haft med de pågældende. Her vil jeg lige nævne æresmedlem Jørgen Wishoff,
som vi sagde farvel til her i marts måned. Han var mangeårig kasserer i TSK Ryvang, samt intern revisor i TSK,
indtil sin pension i 1996. Jeg vil bede jer rejse jer og mindes dem i stilhed:

 

ÆRE VÆRE DERES MINDE

 

Året 2015 har jo været det første år hvor jeg har siddet alene med den daglige drift på kontoret. Det er gået udemærket
med at få dagligdagen til at hænge sammen. Bestyrelsesmedlem Gitte Wensien har afløst på kontoret ved ferier,
og det er forløbet uden problemer. Gennem året har vi også i bestyrelsen som jo er undertegnede,
Gitte Wensien samt Leif Kaslund afholdt diverse bestyrelsesmøder og kontrolmøder.


Driftsresultat for 2015 blev et minus på kr. 549.279. Dette resultat er selvfølgelig utilfredsstillende, især set i lyset af at der
igennem 2015 kun har været 1 lønudgift. Underskuddet skyldes et fortsat meget lavt renteniveau på obligationer.
Desuden var der heller ikke det forventede afkast fra vores virksomhedsobligationer.
Dette har betydet et fald i indtægterne fra obligationerne på kr. 453.469 set i forhold til 2014.

Derudover har der i år været et urealiseret kurstab på vores obligationer på kr. 384.708.


Medlemstallet har også gennem 2015 været vigende så medlemstallet ved årets udgang var kommet under 1.000.
Selvom vi ændrede til 2 ugentlige lukkedage, så jeg kunne komme ud og tale med chauffører på endestationer
og garageanlæg, har det ikke betydet et øget medlemstal.

Sidst på året var der jo en stor rokade af chauffører, som jo kunne have betydning da mange chauffører skulle flytte fra
Arriva til Anchersen/Umove. Men her var chaufførerne meget indstillede på at fortsætte betalingen til TSK via Betalingsservice, således at dette ikke havde indflydelse på medlemstallet.


Midt i oktober flyttede vi til mindre kontor på samme etage. Set i sammenhæng med vores reducerede bemanding,
gav det god mening at flytte til færre kvadratmeter.

Det er aftalt med Chaufførernes Fagforening at huslejen forbliver uændret. I stedet lønrefunderes der ikke for afløsning ved ferie
og møder for Gitte Wensien til Chaufførernes Fagforening.


Mange af vores medlemmer ser på hjemmesiden hvilke arrangementer aktivitetsudvalget afholder.
Her lægger Plys (Niels Serritzlew) et stort arbejde i at holde den opdateret og sørger for at lægge billeder
ind fra Aktivitetsudvalget arrangementer. Tak til Plys for hans ukuelige arbejde.


Aktivitetsudvalget har i løbet af året lave nogle flotte arrangementer. Her i 2015 har udvalget fået en ekstra indtægt.
Fordi den faglige klub i HB-busser (de blå handicap busser) gerne ville prøve at tilbyde TSK’s udflugter til deres chauffører,
og TSK måske kunne få flere medlemmer derfra. I marts lavede vi en aftale med dem om at de indbetalte
kr. 3.200 pr. måned så deres 200 chauffører fik mulighed for at deltage i aktivitetsudvalgets arrangementer.
Desværre standsede aftalen i september,
da ingen af deres chauffører havde deltaget i nogen af sommerens arrangementer.

Tak for det store arbejde som bestyrelsen i udvalget har lavet, og tak til dem som igennem året har været behjælpelig
med at hænge vores plakater op i diverse folkelokaler og garageanlæg.ALKA

Vores forsikringssamarbejde med Alka forløb godt gennem året. Vi har gennem året hjulpet mange kolleger, bla.
med at få anerkendt anciennitet fra buskørsel til forsikring af privatbil.

Med udgangen af 2015 skulle vores aftale med Alka genforhandles. Alka var glade for det store arbejde vi havde gjort med at få overflyttet vores medlemmer fra Tryg til Alka gennem de 2 år aftalen har løbet. Vi har i perioden flyttet mere end 500 forsikringer, men nu kunne de jo se at tilgangen var standset. Så de standsede aftalen om betaling for TSK arbejde fremadrettet.
Men jeg kan dog stadig skrive til dem omkring anciennitet fra buskørsel.

I de 2 år aftalen har varet, har TSK tjent kr. 237.000.


I øjeblikket er der ingen ny aftale på vej med andre forsikringsselskaber.
Vi må jo nok erkende at det er svært at lave aftaler så længe medlemstallet er så lavt.


Arbejdernes Landsbank

Arbejdernes Landsbank har gennem året givet os råd og vejledning til at investere vores obligationsbeholdning. De virksomhedsobligationer som vi lagde 25 % af vores obligationsbeholdning, og som gav over 300.000 kr. i afkast i 2014 gav desværre intet afkast i 2015.

Vores obligationsbeholdning var kr. 20.021.042 ved årets start. Vi har igennem året handlet obligationer så
vores samlede beholdning ved årets udgang var kr. 18.454.045. Beholdningen er faldet med kr. 1.566.997.
Renteafkastet af vores alm. Obligationer blev kr. 380.321. Et fald i afkastet på kr. 152.000 i forhold til 2014.

Sammensætningen af obligationer er i øjeblikket 2, 3½, 4, 5, og 6 %.


Udlån

Der er i 2015 ydet 283 lån. I alt blev der udlånt kr. 3.184.850

Det samlede udlån er kr. 5.945.250,- ved årets udgang, mod kr. 6.512.888,- ved årets start. Et fald i udlån på
kr. 567.638. Med deraf faldende renteindtægter til foreningen.

Gennem året har vi desværre måtte afskrive uerholdelige lån for kr. 23.555. Dette er kr. 125.000 mindre til afskrivning end i 2014. Det er jo positivt at vi ikke skal afskrive mere over året, og rart at de 2% som tages ved oprettelse af nye lån,
er nok til at dække afskrivninger. Så det ikke påvirker egenkapitalen negativt.

Der har gennem året indkommet kr. 2.000 til tidligere afskrevet lån.


Driftsfondet

Vi startede året med kr. 12.807.035,-. Der er i 2015 indsat kr. 855.709,- og hævet kr. 1.653.095,-.
Der er blevet tilskrevet renter på kr. 367.021,-. Så ved årets udgang stod der kr. 12.376.670,-.


Indlån

Vi startede året med kr. 12.268.596,-. Der er i 2015 indsat kr. 6.358.510,- og hævet kr. 6.599.204,-. 
Der er blevet tilskrevet renter på kr. 182.243,-. Så ved årets udgang stod der kr. 12.210.145,-.
På denne konto blev renten jo sat ned fra 2% til 1% pr. 1. juli.

Rentesænkningen afstedkom ikke de store flytninger af indlån, og besparelsen på renteudgiften vil først slå fuldt igennem her i 2016.

 

Jubilæumsfondet

Der er i året 2015 indgået kr. 41.824,- i kontingent. Der er i årets løb 6 kollegaer der har modtaget jubilæumsgratiale og
17 der har modtaget en gave ved deres afgang til pension/efterløn. Så årets resultat bliver et plus på
kr. 13.074,-. Så der nu står kr. 46.910,- i denne fond.

 

Listekonto

I 2015 er der indbetalt kr. 10.456,- i kontingent. Der er udbetalt hjælp til medlemmer for kr. 3.825,-.
Årets resultat bliver så et plus på kr. 6.631,-. Så der nu står kr. 253.993,- i denne fond.


Begravelsesfond

I året 2015 blev der udbetalt kr. 63.750,- i begravelseshjælp.

Der er indgået kr. 63.410,- i kontingenter, så det blev et lille underskud på kr. 340,-
så kapitalen i denne fond er kr. 89.771,- plus begravelsesfondets hjælpefond på 1.mill.Egenkapitalen i TSK med fonde er kr. 1.583.819,-. Dette er en nedgang i egenkapitalen i forhold til 2014 med årets resultat -549.279. Derfor er det selvfølgelig vigtigt at vi i samarbejde med Arbejdernes Landsbank er meget opmærksomme hvis obligationsrenterne begynder at stige. Og derfor kan blive udsat for yderligere kurstab der vil påvirke egenkapitalen negativt.


Hvordan ser fremtiden ud for TSK:

I marts nummeret af fagbladet ”Chaufføren” blev der sammen med generalforsamlingsindkaldelsen bragt et debatoplæg om mulighederne for TSK i fremtiden.

Der lægges op til at TSK fortsætter som vi kender det, dog uden aflønning til formanden.
Denne mulighed opstår fordi kassereren i Chaufførernes Fagforening går på pension med udgangen af året. Jeg er blevet tilbudt ansættelse på fagforeningens kassererkontor, samtidigt med at jeg fortsætter som formand i TSK.

Dette vil betyde at TSK fortsat kan hjælpe medlemmer og aktivitetsudvalget kan lave forskellige aktiviteter til gavn for medlemmerne, samtidigt med at indtægter/udgifter vil balancere så egenkapitalen ikke udhules yderligere.


En anden mulighed er at TSK lukkes efter lovene inden egenkapitalen når et kritisk niveau, således at alle kan få deres tilgodehavender.


Der bliver i år fremlagt budget for 2016 + 2017, således at det kan ses hvordan udviklingen forventes at blive,
hvis forslag om at fortsætte foreningen bliver løsningen.


Bestyrelsen tænker at debatten skal vare henover sommeren, og der vil så blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling
i september måned for afklaring af fremtiden for TSK.

På hjemmesiden har Plys oprettet et debatforum, hvor alle medlemmer er velkomne til at deltage og følge debatten. 


Slutteligt vil jeg takke Gitte og Leif for det gode samarbejde i bestyrelsen gennem året.

Og tak til alle de medlemmer der bakker op omkring TSK hver dag.


Da mange af regnskabstallene indgik i beretningen blev punkt 2. & 3. slået sammen til et.

Efter debat om beretningen og regnskabet sendte dirigenten beretning og regnskab til afstemning,
som blev godkendt enstemmigt.


Ad 4.

Ulla Christiansen (formanden for Aktivitetsudvalget) aflagde udvalgets beretning vedrørende årets afholdte arrangementer.
Efter debat blev beretningen enstemmigt godkendt.


Ad 5.

Aktivitetsudvalget kasserer Yvonne Larsen fremlagde aktivitetsudvalgets regnskab.

Efter debat blev regnskabet enstemmigt godkendt.


Ad 6.

Der var ikke indkommet nogen forslag.


Ad 7.

På valg til bestyrelsen var bestyrelsesmedlem Gitte Wensien (genopstiller).
Ved afstillingsfristens udløb var ikke indkommet andre kandidater. Gitte Wensien er hermed genvalgt til bestyrelsen.


På generalforsamlingen blev suppleanten samt 1 intern revisor (bilagskontrollant) til TSK genvalgt uden modkandidater.

Suppleant: Maj-Britt Sørensen

Intern revisor (bilagskontrollant): Poul Erik Arvedsen


Til Aktivitetsudvalget var følgende på valg:

Kasserer: Yvonne Larsen (genopstiller). Genvalgt uden modkandidat

2 bestyrelsesmedlemmer: Resul Ismaili & Jesper Mynchau blev genvalgt uden modkandidater


Slutteligt skulle vælges 1 intern revisor (bilagskontrollant) til Aktivitetsudvalget:

Inge Hansen genopstillede ikke pga. sygdom.

Der var 2 kandidater til posten:

  1. 1.Maj-Britt Sørensen

  2. 2.Per A. Nielsen.

Efter afstemning blev Per A. Nielsen valgt til intern revisor (bilagskontrollant) for aktivitetsudvalget.


Herefter var dagsordenen udtømt og dirigenten takkede for god ro og orden.


Generalforsamlingen afsluttedes med et trefoldigt leve for TSK