ArkivetOpslag.html
LinkLink.html
FotoFoto.html
PensionisterPensionistklub.html
AktiviteterAktiviteter.html
ForsikringForsikringer.html
FordeleFordele.html
TskTSK.html
 

TSK’s Ordinære Generalforsamling.

Onsdag den 19.april 2017 kl.: 19:00

 

 

Den 19. april afholdt TSK generalforsamling i lokalerne på Svanevej 22
med dagsorden iflg. Foreningens love:


  1. 1.Valg af dirigent

  2. 2.Protokol og beretning fra bestyrelsen

  3. 3.Regnskab fra TSK

  4. 4.Protokol og beretning fra aktivitetsudvalget

  5. 5.Regnskab fra Aktivitetsudvalget

  6. 6.Forslag

  7. 7.Valg


Formand René Lund bød velkommen til de fremmødte medlemmer.
Og bestyrelsen foreslog Bent Møller Jensen til dirigent.


Ad 1.

Bent Møller Jensen blev valgt til at lede mødet. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen
var lovligt indvarslet via Chaufføren, opslag og på TSK’s hjemmeside.


Herefter gav dirigenten ordet til René Lund til fremlæggelsen af forretningsudvalgets beretning.


Ad 2.

Jeg vil gerne herfra mindes de kollegaer, samt pensionister, hustruer, enker, der er afgået ved døden
siden sidste generalforsamling. Og vi hver især mindes de gode stunder vi har haft med de
pågældende. Jeg vil bede jer rejse jer og mindes dem i stilhed:

 

ÆRE VÆRE DERES MINDE

 

TSK kom godt gennem 2016. Resultatet for året blev et overskud på kr. 560.000. De 500.000
er kommet via urealiserede kursgevinster. De resterende 60.000 er skal ses i lyset af at min løn fra TSK standsede den 1. november. Den 1. november overgik min ansættelse jo til Chaufførernes Fagforening, således at der ikke længere er nogen stor lønudgift i TSK. Fremadrettet vil lønudgiften begrænses til daglønstab ved bestyrelses-
og kontrolmøder.


Efter min overgang til Chaufførernes Fagforening viste det sig at arbejdet på kassererkontoret tog mere
tid end jeg forventede. Løsningen blev at jeg mandag og onsdag formiddag er jeg på kassererkontoret i fagforeningen med TSK’s telefon omstillet, således at jeg kan hjælpe medlemmerne derfra.
Og så er i TSK mandag og onsdag eftermiddag samt fredag formiddag. Tirsdag og torsdag er jeg på kassererkontoret i fagforeningen.

Det har været en stor omvæltning af min hverdag, og det har holdt hårdt her i det første halvår.
En af årsagerne til det, har været at 3F har indført et nyt regnskabsprogram samt et nyt medlemssystem,
her i de første 4 måneder af 2017. Så udover at Gitte har oplært mig i arbejdsgange og programmer,
har hun også selv skulle lære de nye programmer og arbejdsgange at kende, hvilket har ført til nogle lange arbejdsdage i perioden. Der er også et nyt journaliseringsprogram på trapperne, så det er ikke helt overstået endnu, med oplæring og nye arbejdsgange. Men mon ikke de nye programmer holder et par år.
Så vi kan få noget der ligner en normal arbejdstid.


Driftsresultat for 2016 blev som sagt et plus på kr. 564.259. Dette er jo et fint resultat men skal ses i lyset
af at de 504.000 er urealiserede kursgevinster. Og de sidste 2 måneder i året udbetalte TSK ikke løn til mig.

I 2016 fik vi stort set det samme i renteafkast på vores obligationer, som i 2015.
Desværre var der heller ikke det forventede afkast fra vores virksomhedsobligationer i 2016.
Så der har været et afkast på kr. 389.147 fra vores obligationer i 2016.

Derudover har, som sagt, været en urealiseret kursgevinst på vores obligationer på kr. 504.415.


Medlemstallet har også gennem 2016 været vigende så medlemstallet nu er nede på 874.
Det er bekymrende at medlemstallet fortsætter med at falde, selv om mange af vores medlemmer
prøver at få nye kolleger ind i klubben, så er et svært at få folk ind i fællesskabet, og se fordelene ved det.

Så måske skal der tænkes over hvor mange/få medlemmer der skal være for at TSK har en berettigelse.
Udover det økonomiske, men også muligheder for at udvikle sig og kunne tilbyde medlemmerne
nogen gode tilbud/udflugter.


Plys (Niels Serritzlew) lægger et stort arbejde i at holde vores hjemmeside opdateret og sørger for at
lægge billeder ind fra Aktivitetsudvalget arrangementer. Tak til Plys for hans ukuelige arbejde.


Aktivitetsudvalget har i løbet af året lave nogle flotte arrangementer for medlemmerne.

Tilslutningen til de forskellige arrangementer er dog faldende, og det bliver sværere at finde noget som kan tilfredsstille hele medlemsgruppen. Dette kan jo skyldes vores faldende medlemstal,
og med det deraf faldende tilskud til udførelse af aktiviteter.

Samtidigt er det blevet sværere at finde nogen der stiller op til det frivillige arbejde i aktivitetsudvalget
som står for at få afviklet turene.

Derfor kan det være at aktivitetsudvalget stopper/nedlægges med udgangen af 2017.
I stedet vil de 16 kr. pr. medlem pr. måned, som i dag går til udvalget, gå ind i administrationen,
og det så bliver på nogle andre præmisser end vi kender dem i dag. F.eks kan det være indkøb af
billetter/turpas til Tivoli/Bakken, som så sælges direkte i TSK.
Det har også den betydning at der ikke bliver nogen arrangementer hvis regnskabet i TSK udvikler sig negativt.


Så Tak for det store arbejde som bestyrelsen i udvalget har lavet, og tak til dem som igennem året har været behjælpelig med at hænge vores plakater op i diverse folkelokaler og garageanlæg.HT’s Medarbejderfond

Jeg har som tidligere år også været administrator i Medarbejderfonden.
Dette arbejde har TSK tjent kr. 88.000 på.

Men da jeg som sagt er overgået til ansættelse i Chaufførernes Fagforening,
vil denne indtægt fremover gå til fagforeningen, da det jo er dem der betaler min løn.


Arbejdernes Landsbank

Arbejdernes Landsbank har gennem året givet os råd og vejledning til at investere vores obligationsbeholdning.
De virksomhedsobligationer (25 % af vores obligationsbeholdning), gav desværre intet afkast i 2016.

Vores obligationsbeholdning var kr. 18.454.045 ved årets start. Vi har igennem året handlet obligationer
så vores samlede beholdning ved årets udgang var kr. 18.174.228. Beholdningen er faldet med kr. 279.817. Renteafkastet af vores alm. Obligationer blev kr. 389.147. En lille stigning i afkastet på kr. 8.826
i forhold til 2015.

Sammensætningen af obligationer er i øjeblikket 2, 2½, 3, 3½, 4, 5, og 6 %.


Udlån

Der er i 2016 ydet 283 lån. I alt blev der udlånt kr. 2.996.400

Det samlede udlån er kr. 5.796.242,- ved årets udgang, mod kr. 5.945.250,- ved årets start.
Et fald i udlån på kr. 149.008. Med deraf faldende renteindtægter til foreningen.

Gennem året har vi desværre måtte afskrive uerholdelige lån for kr. 12.311. Det er jo positivt at vi ikke skal afskrive mere over året, og rart at de 2% som tages ved oprettelse af nye lån, er nok til at
dække afskrivninger. I 2016 giver det et plus på kr. 50.248.

Der har gennem året indkommet kr. 9.927 til tidligere afskrevet lån.


Driftsfondet

Vi startede året med kr. 12.376.670,-. Der er i 2016 indsat kr. 798.665,- og hævet kr. 1.375.748,-.
Der er blevet tilskrevet renter på kr. 362.418,-. Så ved årets udgang stod der kr. 12.162.005,-.


Indlån

Vi startede året med kr. 12.210.145,-. Der er i 2016 indsat kr. 5.833.755,- og hævet kr. 7.556.673,-. 
Der er blevet tilskrevet renter på kr. 107.438,-. Så ved årets udgang stod der kr. 10.594.665,-.
På denne konto blev renten jo sat ned fra 2% til 1% pr. 1. juli. 2015Så
rentesænkningen er først slået fuldt igennem her i 2016.

 

Jubilæumsfondet

Der er i året 2016 indgået kr. 38.424,- i kontingent. Der er i årets løb 2 kollegaer der har modtaget jubilæumsgratiale og 6 der har modtaget en gave ved deres afgang til pension/efterløn.
Så årets resultat bliver et plus på kr. 28.424,-. Så der nu står kr. 75.334,- i denne fond.

 

Listekonto

I 2016 er der indbetalt kr. 9.606,- i kontingent. Der er udbetalt hjælp til medlemmer for kr. 2.125,-.
Årets resultat bliver så et plus på kr. 7.481,-. Så der nu står kr. 261.474,- i denne fond.


Begravelsesfond

I året 2016 blev der udbetalt kr. 57.500,- i begravelseshjælp. Og administrationsomkostninger på kr. 3.500,-.

Der er indgået kr. 59.212,- i kontingenter, så det blev et underskud på kr. 1.788,- så kapitalen i denne fond
er kr. 87.984,- plus begravelsesfondets hjælpefond på 1.mill.Egenkapitalen i TSK med fonde er kr. 2.182.195,-. Dette er en forhøjelse af  egenkapitalen i forhold til 2015
med årets resultat  på kr. 564.259. Det er selvfølgelig fortsat vigtigt at vi i samarbejde med
Arbejdernes Landsbank er meget opmærksomme hvis obligationsrenterne begynder at stige.
Og derfor kan blive udsat for kurstab der vil påvirke egenkapitalen negativt.Slutteligt vil jeg takke Gitte og Leif for det gode samarbejde i bestyrelsen gennem året.

Og tak til alle de medlemmer der bakker op omkring TSK hver dag.


Efter debat om beretningen sendte dirigenten beretningen til afstemning, som blev godkendt enstemmigt.


Ad 3.

René gennemgik regnskabet, udover de fremlagte tal i beretningen. Desuden gennemgik han budgettet for 2017.

Dirigenten sendte regnskabet til afstemning, som blev godkendt enstemmigt.


Ad 4.

Ulla Christiansen (formanden for Aktivitetsudvalget) aflagde udvalgets beretning vedrørende årets afholdte arrangementer. Efter debat blev beretningen enstemmigt godkendt.


Ad 5.

Aktivitetsudvalgets kasserer Yvonne Larsen havde ferie, så derfor fremlagde René Lund aktivitetsudvalgets regnskab. Da aktivitetsudvalgets interne bilagskontrollant, John Lagersted, var afgået ved døden, havde aktivitetsudvalget bedt Leif Kaslund om at deltage i kontrollen af årets bilag. Efter debat blev regnskabet enstemmigt godkendt.


Ad 6.

Der var ikke indkommet nogen forslag.


Ad 7.

På valg til bestyrelsen var bestyrelsesmedlem Leif Kaslund (genopstiller). Ved opstillingsfristens udløb var ikke indkommet andre kandidater. Leif Kaslund er hermed genvalgt til bestyrelsen.


På generalforsamlingen blev suppleanten samt 1 intern revisor (bilagskontrollant) til TSK genvalgt uden modkandidater.

Suppleant: Maj-Britt Sørensen

Intern revisor (bilagskontrollant): Gitte Jonassen


Til Aktivitetsudvalget var følgende på valg:

Formand: Ulla Christiansen (genopstiller). Genvalgt uden modkandidat

Sekretær: Jens Palmqvist (genopstillerr). Genvalgt uden modkandidat


Slutteligt skulle vælges 1 intern revisor (bilagskontrollant) til Aktivitetsudvalget:

Leif Kaslund opstillede, som eneste kandidat til posten. Dermed blev han valgt for en 2årig periode..


Herefter var dagsordenen udtømt og dirigenten takkede for god ro og orden.


Generalforsamlingen afsluttedes med et trefoldigt leve for TSK