ArkivetOpslag.html
LinkLink.html
FotoFoto.html
PensionisterPensionistklub.html
AktiviteterAktiviteter.html
ForsikringForsikringer.html
FordeleFordele.html
TskTSK.html
 

Referattet fra Generalforsamlingen 20222


TSK’s Ordinære Generalforsamling.

Onsdag den 27. April 2022 kl. 1900

 

 

 Den 27. april afholdt TSK generalforsamling i lokalerne på Svanevej 22 med dagsorden iflg. Foreningens love:


  1. 1.Valg af dirigent

  2. 2.Protokol og beretning fra bestyrelsen

  3. 3.Regnskab fra TSK

  4. 4.Protokol og beretning fra aktivitetsudvalget

  5. 5.Regnskab fra Aktivitetsudvalget

  6. 6.Forslag

  7. 7.Valg


Formand René Lund bød velkommen til de fremmødte medlemmer. En særlig velkomst
til Dorthe fra Albjerg Revision.


Ad 1.

Bent Møller Jensen blev valgt til at lede mødet. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen
var lovligt indvarslet via opslag og på TSK’s hjemmeside.

Herefter gav dirigenten ordet til René Lund til fremlæggelsen af bestyrelsens beretning.


Ad 2.

Jeg vil gerne herfra mindes de kollegaer, samt pensionister, hustruer, enker, der er afgået ved døden siden sidste generalforsamling. Og vi hver især mindes de gode stunder vi har haft med de pågældende.

Jeg vil bede jer rejse jer og mindes dem i stilhed:

 

ÆRE VÆRE DERES MINDE

 

Beretning.

Det regnskabsmæssige resultat for året 2021 blev et underskud kr. 336.213.

Årets underskud er selvfølgeligt ikke tilfredsstillende. Men dykker man ned i tallene viser de at der har været en urealiseret kursregulering på næsten kr. 580.000. Så hvis man ser bort fra kursreguleringen, har driften alene et overskud på kr. 240.000. Vi er selvfølgelig nødt til at være opmærksomme på kursreguleringerne,
da de jo påvirker egenkapitalen i klubben.


I 2021 er renteafkastet på obligationerne været fortsat faldende. Det endte med et afkast på kr. 161.089.
Det er kr. 30.000 mindre end i 2020. Vores virksomhedsobligationer gav et afkast på kr. 81.390. Det er et samlet afkast på vores obligationer på lige omkring 1 %. Det er jo ikke meget, så vi må fortsat holde øje
med renteudviklingen i forhold til vores renter på indestående i driftsfonden.


Desværre har medlemstallet været fortsat faldende gennem 2021. Så medlemstallet nu er nede på 619 ved årets udgang. Det er en udfordring for os, hver gang et medlem bliver tvunget til at skifte arbejdsgiver.
Især er det problematisk hvis den nye arbejdsgiver ikke vil lave en aftale med TSK om løntræk. Fordi hvis medlemmet er vant til at få trukket kontingent m.m. via lønkontoret, og den nye arbejdsgiver ikke
har/vil lave løntræk, kan det være svært at få medlemmet til at tilmelde sig betalingsservice.
Vi kan ikke gøre det uden medlemmet, benytter sin nemID/MitID.

I øjeblikket har vi aftaler med Arriva og Anchersen om løntræk. Vi taler med Umove om at få det.
Det er jo meget aktuelt da en stor del af vores medlemmer hos Arriva er flyttet,
eller skal flytte til Umove hen over foråret/sommeren.


Vores hjemmeside holder Plys (Niels Serritzlew) stadig opdateret. Tak til Plys for det arbejde han laver.


Aktivitetsudvalget har igen i året 2021 kunne afholde forskellige arrangementer.
Der var flere forskellige arrangementer der både henvendte sig til familier med og uden børn.


Så herfra skal lyde en stor Tak for det arbejde som bestyrelsen i udvalget har lavet, og tak til dem som igennem året har været behjælpelig med at hænge vores plakater op i diverse folkelokaler og garageanlæg.Arbejdernes Landsbank

Arbejdernes Landsbank har gennem året givet os råd og vejledning til at investere vores obligationsbeholdning. De virksomhedsobligationer (25 % af vores obligationsbeholdning),
gav i 2021 et afkast på kr. 81.390 afkast.

Vores obligationsbeholdning var kr. 22.048.64 ved årets start. Gennem året er der sket udtrækninger,
som vi har geninvesteret, samt ekstra indskud så vores samlede beholdning ved årets udgang var kr. 24.183.509. Sammensætningen af obligationer ligger i øjeblikket med renter fra -0,25 til 2%.
Men langt størstedelen udgøres af 1% obligationer.


Udlån

Der er i 2021 ydet 136 lån. I alt blev der udlånt kr. 1.673.200.

Det samlede udlån var kr. 3.999.966 ved årets start. Med udgangen af 2021 var det samlede udlån

faldet til kr. 3.593.374. Et fald i det samlede udlån på kr. 406.692.

Der blev i året tilskrevet renter for kr. 358.888.

Faldet i det samlede udlån afspejler sig også i et fald i renteindtægterne på kr. 58.747.

Gennem året har vi desværre måtte afskrive uerholdelige lån for kr. 55.540. Dette bliver
jo dækket af de 2% som tages i gebyr ved oprettelse af ny lån. Så det påvirker ikke egenkapitalen negativt.

I året er der indkommet kr. 14.556 til tidligere afskrevne lån.


Driftsfondet

Her stod ved årets start kr. 12.369.871. Der er i årets løb indsat kr. 996.735 og hævet kr. 1.753.039.
Der er blevet tilskrevet renter på kr. 246.144. Så ved årets udgang stod der kr. 12.667.999.


Indlån

Her stod ved årets start kr. 13.129.475. Der er i årets løb indsat kr. 6.351.672 og hævet kr. 5.872.572.
Så ved årets udgang stod der kr. 13.608.575.Inden jeg gennemgår tallene i de 3 små fonde, vil jeg redegøre for at der er rykket lidt rund
på kapitalen i disse fonde.

Der har igennem flere år været et konstant overskud på listekontoen, samtidig med at jubilæums-
& begravelsesfonden har haft mindre underskud. Således var egenkapitalen i listekontoen kommet op på kr. 275.000 og egenkapitalen i jubilæumsfonden kommet ned på kr. 100.952. Og i begravelsesfonden var egenkapitalen kommet ned på kr. 85.160

For at sikre at der vil være penge i disse fonde til afholdelse af fremtidige udgifter til gratialer og begravelseshjælp, besluttede bestyrelsen, i samråd med revisionen, at overføre 2*50.000
fra listekontoen til henholdsvis jubilæumsfond og begravelsesfond.


Jubilæumsfondet

Der er i 2021 indgået kr. 27.896 i kontingent.

Der er i årets løb 17 kollegaer der har modtaget jubilæumsgratiale. Der er ikke udbetalt nogen gratialer
til medlemmer overgået til pension/efterløn, da vi desværre blev nødt til at rykke arrangementet til
2022 pga. corona. Så denne udgift vil først fremgå af 2022 regnskabet. Så årets resultat
blev et plus på kr. 6.646 plus de kr. 50.000 der er overført fra listekontoen.

Så der nu står kr. 157.598 i denne fond.


Listekonto

I 2021 er der indbetalt kr. 6.794 i kontingent. Der er udbetalt hjælp til medlemmer for kr. 2.125.

Årets resultat bliver et plus på kr. 4.849. Der er fra denne fond overført 2*50.000 til henholdsvis
jubilæums- & begravelsesfond. Så der nu står kr. 175.090 i denne fond.

Jeg vil igen i år sige at det er utroligt flot med så få ansøgninger om hjælp fra denne fond, når man tænker på hvor mange kilometer vores medlemmer kører i den københavnske trafik. Rigtig flot kørsel der bliver præsteret derude.


Begravelsesfond

I 2021 blev der udbetalt kr. 48.750 i begravelseshjælp.

Der er indgået kr. 40.736 i kontingenter, så det blev et underskud på kr. 8.014.

Kapitalen i denne fond er kr. 127.146 efter overførsel på kr. 50.000 fra listekontoen.

Hertil kommer begravelsesfondets hjælpefond på 1.mill.Egenkapitalen i TSK med fonde er kr. 2.820.328. Dette er en fald i egenkapitalen i forhold til 2020 med årets underskud på kr. 336.213. Det er selvfølgelig fortsat vigtigt at vi i samarbejde med Arbejdernes Landsbank
er meget opmærksomme hvis obligationsrenterne begynder at stige. Og derfor kan blive udsat
for kurstab der vil påvirke egenkapitalen negativt.Slutteligt vil jeg takke Gitte og Leif for det gode samarbejde i bestyrelsen gennem året.

Og tak til alle de medlemmer der bakker op om TSK hver dag.Efter en kort debat blev beretningen enstemmigt godkendt.


Ad 3.

René Lund fremlagde regnskabet 2021 og budget 2022.
Regnskabet enstemmigt godkendt.


Ad 4.

Resul Ismaili aflagde udvalgets beretning vedrørende årets afholdte arrangementer.
Arrangementerne havde været godt besøgt. Juletræsfesten blev, som noget nyt, afholdt sammen med Chaufførernes Fagforening. Der var dog ikke mange så mange deltagere der kun var
medlem af fagforeningen. Men vi vil fortsætte samarbejdet med fagforeningen omkring juletræsfesten.

Efter en kort debat blev beretningen enstemmigt godkendt.


Ad 5.

Aktivitetsudvalget regnskab blev fremlagt af Jesper Mynchau.

Regnskabet enstemmigt godkendt.


Ad 6.

Der var ikke indkommet nogen forslag. Det betyder at foreningen fortsætter uændret.


Ad 7.

På valg til bestyrelsen var bestyrelsesmedlem Gitte Wensien (genopstiller). Ved opstillingsfristens udløb 1. marts var der ikke indkommet andre kandidater. Gitte Wensien er hermed genvalgt som bestyrelsesformand.


På generalforsamlingen blev bestyrelsessuppleant Maj-Britt Sørensen genvalgt uden modkandidat.
Desuden skulle der vælges en intern revisor (bilagskontrollant) til TSK. Else Lund Blaabjerg (begge genopstiller) blev valgt.


Til Aktivitetsudvalget var følgende på valg:

Kasserer: Jesper Mynchau genopstillede og blev valgt.

Bestyrelsesmedlemmer: Hamide Rudi og Else Lund Blaabjerg genopstillede og blev valgt.


Slutteligt skulle vælges 1 intern revisor (bilagskontrollant) til Aktivitetsudvalget:

Leif Kaslund (genopstiller) blev valgt


Herefter var dagsordenen udtømt og dirigenten takkede for god ro og orden.


Generalforsamlingen afsluttedes med et trefoldigt leve for TSK