ArkivetOpslag.html
LinkLink.html
FotoFoto.html
PensionisterPensionistklub.html
AktiviteterAktiviteter.html
ForsikringForsikringer.html
FordeleFordele.html
TskTSK.html
 

Referat af
TSK’s Ekstraordinære Generalforsamling.
Torsdag den 28.November 2019

Den 28. oktober afholdt TSK ekstraordinær generalforsamling i lokalerne på Svanevej
med flg. dagsorden:

  1. 1.Valg af dirigent

  2. 2.Ændring af §2. således at færre erhvervsgrupper
    kan blive/være medlem.

  3. 3.Ændring af §11. så det det præciseres hvem der
    kan have indlån.

  4. 4.Renteændring pr. 1. januar 2020.

Formand René Lund bød velkommen til de fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog
Bent Møller Jensen til dirigent.

Ad 1.
Bent Møller blev valgt til at lede mødet. Bent Møller konstaterede at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet via fagbladet ”Chaufføren”, opslag og på foreningens hjemmeside.

Herefter gav dirigenten ordet til René Lund

Ad 2 & 3.
René Lund redegjorde for baggrunden for forslagene til lovændringerne af §2 & 11.
Altså at Finanstilsynet mente at medlemskredsen med mulighed for opsparing var for offentlig tilgængelig,
så foreningen derfor skulle være omfattet af Lov om finansiel virksomhed §7.
Dette ville betyde foreningen blev underlagt samme regler som banker.
Derfor fremsatte bestyrelsen nedenstående forslag, hvor medlemskredsen begrænses
til buschauffører og P-vagter, så vi ikke bliver omfattet af §7 i Lov om finansiel virksomhed.
De 2 forslag er følgende:


§ 2:
Adgang til medlemskab af TSK har alle der er ansat i et trafikselskab der udfører kollektiv
bustrafik udbudt af MOVIA, og tidligere tjenestemandsansatte buschauffører overflyttet til kommunalt
ansat parkeringsserviceassistent.

Krav for alle medlemmer er medlemskab af en faglig organisation under FH.
En pensionist kan dog bevare medlemskabet, selv om han ikke længere opfylder betingelsen i forrige punktum.
Begæring om indmeldelse fremsættes skriftligt til bestyrelsen eller et medlem af aktivitetsudvalget.


§ 11:

I indlånsafdelingen modtages indskud fra medlemmerne, fra faglige arbejdspladsklubber som er begrænset
til den i § 2 stk. 1 nævnte personkreds og fra interessefællesskaber som begrænser sig til den i
§ 2 stk. 1 nævnte personkreds.
Dette indskud forrentes med en af generalforsamlingen fastsat rentesats. Indskud modtages på kontoret
samt ved fradrag i lønnen. Indskud kan hæves når det ønskes.

For hver sparer oprettes en konto lydende på navn og tjenestenummer. Der udleveres et kontoudtog ved henvendelse fra kontohaveren, hvor alle indestående beløb for indeværende år påføres.
Faglige arbejdspladsklubbers & interessefællesskabers indlån kan kun hæves mod to underskrifter,
hvis navne forud skal meddeles TSK.

Efter en kort debat blev forslagene sendt til afstemning hver for sig. Begge forslag blev enstemmigt vedtaget.
Således kan foreningen igen erklæres for lovlig, og bliver ikke underlagt; Lov om finansiel virksomhed §7.

Ad 4.

Bestyrelsen foreslår en renteændring på indlån & driftsfond. Renten på indlån ændres fra 1% til 0%.
Og renten på driftsfond ændres fra 3% til 2%. Begge ændringer skal ske pr. 1. januar 2020.
René Lund redegjorde for nødvendigheden af renteændringen. Denne er nødvendig fordi renteniveauet på obligationer, som er det medlemmernes opsparing er investeret i pt. er mellem -0,25% & 2%
Efter en kort debat blev forslaget om renteændring på driftsfond og indlån afholdt i 1 afstemning.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Herefter var dagsordenen udtømt og dirigenten takkede for god ro og orden.

Ændringen af §2 & 11 har betydning for dig, hvis du ikke er buschauffør der kører bus udbudt af Movia.
Derfor skal du kontakte TSK hvis du ikke er buschauffør.

Pbv.
René Lund
Formand