ArkivetOpslag.html
LinkLink.html
FotoFoto.html
PensionisterPensionistklub.html
AktiviteterAktiviteter.html
ForsikringForsikringer.html
FordeleFordele.html
TskTSK.html
 

TSK’s Ordinære Generalforsamling.

Onsdag den 21 April 2021 kl.: 19:00

 

Den 21. april afholdt TSK generalforsamling i lokalerne på Svanevej 22 med dagsorden iflg. Foreningens love:


  1. 1.Valg af dirigent

  2. 2.Protokol og beretning fra bestyrelsen

  3. 3.Regnskab fra TSK

  4. 4.Protokol og beretning fra aktivitetsudvalget

  5. 5.Regnskab fra Aktivitetsudvalget

  6. 6.Forslag

  7. 7.Valg


Formand René Lund bød velkommen til de fremmødte medlemmer. En særlig velkomst til Dorthe fra Albjerg Revision. Der var en hilsen til forsamlingen fra æresmedlemmerne, der blev hjemme pga. corona risikoen.


Ad 1.

Bent Møller Jensen blev valgt til at lede mødet. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet via opslag og på TSK’s hjemmeside.

Herefter gav dirigenten ordet til René Lund til fremlæggelsen af bestyrelsens beretning.


Ad 2.

Jeg vil gerne herfra mindes de kollegaer, samt pensionister, hustruer, enker, der er afgået ved døden
siden sidste generalforsamling. Og vi hver især mindes de gode stunder vi har haft med de pågældende.

Jeg vil bede jer rejse jer og mindes dem i stilhed:

 

ÆRE VÆRE DERES MINDE

 

Året 2020 blev et anderledes år. Men det er jo nok gået op for de fleste.

På grund af covid 19 har der været meget begrænset mulighed for fysisk fremmøde på kontoret.
De medlemmer der mødte op er blevet ekspederet gennem vinduet til gården. Og udlån er i de fleste tilfælde foregået via mailkorrespondance med medlemmet.

Vores årlige generalforsamling der skal afholdes i april måtte rykkes til august pga. corona restriktioner.

Det regnskabsmæssige resultat for coronaåret 2020 blev et overskud kr. 339.836.

Årets overskud er tilfredsstillende, men vi er stadig meget opmærksomme på at vi kan blive udsat for
kurstab på vores obligationer, hvis der skulle komme en rentestigning.

Gennem 2020 har obligationsrenterne ligget stabilt, men dog med en minimal rentestigning sidste på året.
Rente har stabiliseret sig her efter årsskiftet, men der kan være stigninger på vej, hvis økonomien bliver overophedet når corona vaccinerne bliver udbredt i befolkningen. Og folk begynder at bruge penge igen.


I 2020 er renteafkastet på obligationerne faldet markant. Det endte med et afkast på kr. 191.974. Det er kr. 109.339 mindre end i 2019. Vores virksomhedsobligationer gav et minimalt afkast på kr. 7.733. Dog bedre end 2019 hvor det var nul. Det er et samlet afkast på vores obligationer på lige omkring 1 %. Det er jo ikke meget,
så vi må fortsat holde øje med renteudviklingen i forhold til vores renter på indestående i driftsfonden.

Derudover har der været en positiv kursregulering på vores obligationer på kr. 90.838.

Når vi ser på renteafkastet var det en fornuftig beslutning der blev truffet på den ekstraordinære generalforsamling i november 2019. Nemlig at sænke renten på opsparingerne med 1 %. Så den blev 2 % på driftsfond og 0 på indlån.


Desværre har medlemstallet været fortsat faldende gennem 2020. Så medlemstallet nu er nede på 664 ved årets udgang. Det er bekymrende at medlemstallet fortsætter med at falde, selv om mange af vores medlemmer prøver at få nye kolleger ind i klubben, så er det svært at få folk ind i fællesskabet, og se fordelene ved det. Men året 2020 var jo heller ikke lige der hvor det var nemt at få folk i tale, bag mundbind og skærme.


Vores hjemmeside holder Plys (Niels Serritzlew) stadig opdateret. Der har jo ikke været så meget i 2020, da det jo stort set ikke har været muligt at afholde nogen arrangementer. Tak til Plys for det arbejde han har lavet.


Aktivitetsudvalget har jo også været ramt af situationen med Covid 19. Så det er jo begrænset hvad der har
været af tilbud gennem året. Men et familiearrangement på Bakken og et voksenarrangement på Restaurant Flammen lykkedes det dog at få afviklet.


Så herfra skal lyde en stor Tak for det arbejde som bestyrelsen i udvalget har lavet, og tak til dem som
igennem året har været behjælpelig med at hænge vores plakater op i diverse folkelokaler og garageanlæg.


Arbejdernes Landsbank

Arbejdernes Landsbank har gennem året givet os råd og vejledning til at investere vores obligationsbeholdning.
De virksomhedsobligationer (25 % af vores obligationsbeholdning), gav i 2020 et minimalt afkast på kr. 7.733 afkast.

Vores obligationsbeholdning var kr. 20.497.975 ved årets start. Gennem året er der sket udtrækninger,
som vi har geninvesteret, samt ekstra indskud så vores samlede beholdning ved årets udgang var kr. 21.770.503.

Sammensætningen af obligationer ligger i øjeblikket med renter fra -0,25 til 2%.
Men langt størstedelen udgøres af 1% obligationer.


Udlån

Der er i 2020 ydet 117 lån. I alt blev der udlånt kr. 1.445.200.

Det er 82 færre lån i 2020 sammenlignet med 2019, og et fald i nye udlån på kr, 1.163.900.

Dette skyldes jo nok også coronaen. Da der har været færre muligheder for ferierejser i året,
og ikke så mange muligheder for at fejre mærkedage.

Det samlede udlån var kr. 5.129.939 ved årets start. Med udgangen af 2020 var det samlede udlån faldet til kr. 3.999.966. Et fald i det samlede udlån på kr. 1.129.973.

Der blev i året tilskrevet renter for kr. 442.743.

Faldet i det samlede udlån afspejler sig også i et fald i renteindtægterne på kr. 58.747.

Gennem året har vi desværre måtte afskrive uerholdelige lån for kr. 18.687. Dette bliver jo dækket af de
2% som tages i gebyr ved oprettelse af ny lån. Så det påvirker ikke egenkapitalen negativt.

I året er der indkommet kr. 2.881 til tidligere afskrevne lån.


Driftsfondet

Her stod ved årets start kr. 12.822.988. Der er i årets løb indsat kr. 1.053.927 og hævet kr. 1.753.039.
Der er blevet tilskrevet renter på kr. 245.995. Så ved årets udgang stod der kr. 12.369.871.

Det var på driftsfonden renten blev sænket med 1 %, så det har betydet en rentebesparelse
på kr. 123.000 i 2020, set i forhold til den tidligere rentesats.


Indlån

Her stod ved årets start kr. 11.324.937. Der er i årets løb indsat kr. 6.945.857 og hævet kr. 5.141.319. 
Så ved årets udgang stod der kr. 13.129.475.

Renten på indlån blev sat til 0 ved årets start. Derfor ingen renteudgift på denne kontoform.

 

Jubilæumsfondet

Der er i 2020 indgået kr. 30.004 i kontingent. Der er i årets løb 8 kollegaer der har modtaget jubilæumsgratiale
og 17 der har modtaget en gave ved deres afgang til pension/efterløn. Så årets resultat blev et lille minus
på kr. 1.246. Så der nu står kr. 100.952 i denne fond.

 

Listekonto

I 2020 er der indbetalt kr. 7.501 i kontingent. Der er udbetalt hjælp til medlemmer for kr. 2.975.
Årets resultat bliver et plus på kr. 4.526. Så der nu står kr. 270.241 i denne fond. Jeg vil igen i år sige at det er utroligt flot med så få ansøgninger om hjælp fra denne fond, når man tænker på hvor mange kilometer vores medlemmer kører i den københavnske trafik. Rigtig flot kørsel der bliver præsteret derude.


Begravelsesfond

I 2020 blev der udbetalt kr. 50.000 i begravelseshjælp.

Der er indgået kr. 44.342 i kontingenter, så det blev et underskud på kr. 5.658.

Kapitalen i denne fond er kr. 85.160 plus begravelsesfondets hjælpefond på 1.mill.Egenkapitalen i TSK med fonde er kr. 3.153.060. Dette er en stigning i egenkapitalen i forhold til 2019
med årets overskud på kr. 339.836. Det er selvfølgelig fortsat vigtigt at vi i samarbejde med
Arbejdernes Landsbank er meget opmærksomme hvis obligationsrenterne begynder at stige.
Og derfor kan blive udsat for kurstab der vil påvirke egenkapitalen negativt.


Slutteligt vil jeg takke Gitte og Leif for det gode samarbejde i bestyrelsen gennem året.

Og tak til alle de medlemmer der bakker op om TSK hver dag.Der var ingen spørgsmål til beretningen som blev enstemmigt godkendt.


Ad 3.

René Lund fremlagde regnskabet 2020 og budget 2021
Regnskabet enstemmigt godkendt.


Ad 4.

Resul Ismaili (formanden for Aktivitetsudvalget) aflagde udvalgets beretning vedrørende årets afholdte arrangementer. Det havde desværre ikke været muligt at afholde så mange arrangementer som planlagt pga. coronarestriktioner. Men det lykkedes at afholde et arrangement på Bakken, og et arrangement på Restaurant Flammen. Den frokost udvalget plejer at afholde for medlemmer overgået til efterløn/pension i det forgangne år måtte også aflyses. Så gratialer blev overført til medlemmernes nem-konto.

Efter debat om at udvalget skal huske at skifte mellem lige/ulige uger, så alle medlemmer får mulighed for at benytte tilbuddene, blev beretningen enstemmigt godkendt.


Ad 5.

Aktivitetsudvalget regnskab blev fremlagt af Resul Ismaili
(Aktivitetsudvalgets kasserer var optaget af andet møde).  Regnskabet enstemmigt godkendt.


Ad 6.

Der var ikke indkommet nogen forslag. Det betyder at foreningen fortsætter uændret.


Ad 7.

På valg til bestyrelsen var bestyrelsesformand René Lund (genopstiller). Ved opstillingsfristens udløb
1. marts var der ikke indkommet andre kandidater. René Lund er hermed genvalgt som bestyrelsesformand.


På generalforsamlingen blev bestyrelsessuppleant Maj-Britt Sørensen genvalgt uden modkandidat.
Desuden skulle der vælges en intern revisor (bilagskontrollant) til TSK.
Pablo Arvedsen (genopstiller) blev valgt.


Til Aktivitetsudvalget var følgende på valg:

Formand Resul Ismaili genopstillede og blev valgt.

Sekretær: Jens Palqvist genopstillede og blev valgt.


Slutteligt skulle vælges 1 intern revisor (bilagskontrollant) til Aktivitetsudvalget:

Per A. Nielsen (genopstiller) blev valgt


Herefter var dagsordenen udtømt og dirigenten takkede for god ro og orden.


Generalforsamlingen afsluttedes med et trefoldigt leve for TSK