Generalforsamlingsreferat

TSK’s Ordinære Generalforsamling.

Torsdag den 27. april 2023 kl.: 19:00

 

 

Den 27. april afholdt TSK generalforsamling i mødelokalet på Svanevej 22 med dagsorden iflg. Foreningens love:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Protokol og beretning fra bestyrelsen
  3. Regnskab fra TSK
  4. Protokol og beretning fra aktivitetsudvalget
  5. Regnskab fra Aktivitetsudvalget
  6. Forslag
  7. Valg

 

Formand René Lund bød velkommen til de fremmødte medlemmer. En særlig velkomst til Dorthe fra Albjerg Revision og æresmedlem Svend Petersen.

 

Ad 1.

Bent Møller Jensen blev valgt til at lede mødet. Dirigenten konstaterede at general­for­samlingen var lovligt indvarslet via fagbladet Chaufførens martsnr., opslag og på TSK’s hjemmeside.

Herefter gav dirigenten ordet til René Lund til fremlæggelsen af bestyrelsens beretning.

 

Ad 2.

Inden beretningen vil jeg gerne herfra mindes de kollegaer, samt pensionister, hustruer, enker, der er afgået ved døden siden seneste generalforsamling. Og vi hver især mindes de gode stunder vi har haft med de pågældende.

Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og mindes dem i stilhed:

 

ÆRE VÆRE DERES MINDE

 

Beretning.

Året 2022 blev et meget vanskeligt år for TSK. Fordi det som vores revision har advaret om i mange år, skete i starten af året. Der begyndte at komme rentestigninger på obligationsmarkedet. Og det fortsatte hen over året. Det har betydet et gevaldigt kurstab på vores obligationsbeholdning. Det regnskabsmæssige resultat for året 2022 blev et underskud på hele kr. 2.547.898.

Dykker man ned i tallene viser de at der har været en realiseret kursregulering på kr. 1.908.288. Og en urealiseret kursregulering på kr. kr. 729.355 Hvis man ser bort fra kursreguleringen, har driften alene et overskud på kr. 90.000.

 

Bestyrelsen besluttede i maj måned at omlægge alle obligationer i TSK’s portefølje, så de kom ind i AL Investeringspuljer med en fordeling med 70% obligationer, 15 % virksomhedsobligationer og 15% aktier. Dette blev gjort med henblik på at minimere kursudsvingene, da puljerne spreder deres investeringer over flere forskellige værdipapirer.

I 2022 var renteafkastet på obligationerne på beskedne kr. 81.768. Grunden til det lave afkast ligger i de nye investeringspuljer. Disse udbetaler afkast en gang om året, modsat vores tidlige obligationer der havde kvartalsmæssige udbetalinger. Så de 81.000 er for årets første 5 måneder i 2022.

 

Medlemstallet er fortsat med at falde gennem 2022. Så medlemstallet nu er nede på 587 ved årets udgang. Det er en udfordring for os, hver gang et medlem bliver tvunget til at skifte arbejdsgiver. Især er det problematisk hvis den nye arbejdsgiver ikke vil lave en aftale med TSK om løntræk. Fordi hvis medlemmet er vant til at få trukket kontingent m.m. via lønkontoret, og den nye arbejdsgiver ikke har/vil lave løntræk, kan det være svært at få medlemmet til at tilmelde sig betalingsservice. Vi kan ikke gøre det uden medlemmet, benytter sin nemID/MitID.

I øjeblikket har vi aftaler med Arriva og Anchersen om løntræk. Vi taler fortsat med Umove om at få det. Det er jo fortsat aktuelt da en stor del af vores medlemmer hos Arriva er er flyttet, eller skal flytte til Umove.

 

Vores hjemmeside har Plys (Niels Serritzlew) holdt opdateret gennem året.

Plys meddelte dog her sidst på året at han gerne ville drosle lidt ned og stoppe med at holde hjemmesiden ajour. Vi prøvede først at finde en ny webmaster til hjemmesiden. Men enden blev at vi selv overtog opdateringen af vores hjemmeside. Og det er gået fint, her de første måneder af det nye år.

Herfra skal lyde et kæmpestort Tak til Plys for det arbejde, han har lavet med vores hjemmeside gennem rigtig mange år.

 

Aktivitetsudvalget har i 2022 afholdt forskellige arrangementer. Der har været tilbud om udflugter, i både Tyskland og Danmark.

 

Så herfra skal lyde en stor Tak for det arbejde som bestyrelsen i udvalget har lavet, og tak til dem som igennem året har været behjælpelig med at hænge vores plakater op i diverse folkelokaler og garageanlæg.

 

Arbejdernes Landsbank

Arbejdernes Landsbank har gennem året givet os råd og vejledning til at investere vores obligations­beholdning. De var især til stor hjælp da vi omlagde vores obligationer til de nye investeringspuljer.

 
Udlån

Der er i 2022 ydet 128 lån. I alt blev der udlånt kr. 1.638.400.

Det samlede udlån var kr. 3.593.374 ved årets start. Med udgangen af 2022 var det samlede udlån kr. 3.567.486. Et lille fald i det samlede udlån på kr. 25.888.

Der blev i året tilskrevet renter for kr. 335.301.

Gennem året har vi desværre måtte afskrive uerholdelige lån for kr. 21.935. Dette bliver jo dækket af de 2% som tages i gebyr ved oprettelse af ny lån. Så det påvirker ikke egenkapitalen negativt.

I året er der indkommet kr. 14.117 til tidligere afskrevne lån.

 

Driftsfondet

Her stod ved årets start kr. 12.667.999. Der er i årets løb indsat kr. 1.033.458 og hævet kr. 1.902.686. Der er blevet tilskrevet renter på kr. 241.738. Så ved årets udgang stod der kr. 12.667.999.

 

Indlån

Her stod ved årets start kr. 13.608.575. Der er i årets løb indsat kr. 4.941.407 og hævet kr. 5.331.320. Så ved årets udgang stod der kr. 13.218.662.

 

Jubilæumsfondet

Der er i 2022 indgået kr. 25.592 i kontingent.

Der er i årets løb 9 kollegaer der har modtaget jubilæumsgratiale.

Der er udbetalt gratialer til 25 medlemmer der er overgået til efterløn/pension. Dette dækker både 2021 & 2022. Da vi ikke fik afholdt noget arrangement for disse medlemmer i 2021. Det planlagte arrangement i 2022 måtte aflyses da vi kun havde modtaget 3 tilmeldinger, ved svarfristens udløb. Så gratialerne blev overført til medlemmernes nemkonto.

Der er i alt udbetalt kr. 42.500 i gratialer, så årets resultat blev et minus på kr. 17.008. Så ved årets udgang står der kr. 140.590 i denne fond.

 

Listekonto

I 2022 er der indbetalt kr. 6.373 i kontingent. Der har ikke været nogen ansøgninger til listekontoen i året. Så årets resultat bliver et plus på kr. 6.373.

Så ved årets udgang står der kr. 181.463 i denne fond.

 

Begravelsesfond

I 2022 blev der udbetalt kr. 41.250 i begravelseshjælp.

Der er indgået kr. 37.390 i kontingenter, så det blev et underskud på kr. 3.860.

Så ved årets udgang står der kr. 123.286 i denne fond.

Hertil kommer begravelsesfondets hjælpefond på 1.mill.

 

Egenkapitalen i TSK med fonde er jo faldet drastisk i 2022 pga. de store kurstab.

Den er faldet fra kr. 2.820.328 til kr. 257.935. Derfor er det selvfølgelig fortsat vigtigt at vi i samarbejde med Arbejdernes Landsbank er meget opmærksomme hvis obligationsrenterne skulle stige yderligere. Og vi derfor kan blive udsat for yderligere kurstab der vil påvirke egenkapitalen negativt.

Her i starten af 2023 har nogle medlemmer spurgt ind til om der så snart ville komme renter på indlånskonti, når nu obligationsrenterne er steget. Det ser vi desværre ikke mulighed for pt. da egenkapitalen jo stort set er væk. Så vi må afvente at kurserne i vores investeringspuljer retter sig, inden det kan komme på tale at indføre +renter igen på indlånskonti.

 

Slutteligt vil jeg takke Gitte og Leif for det gode samarbejde i bestyrelsen gennem året.

Og tak til medlemmer der bakker op om TSK hver dag.

-

Efter en kort debat blev beretningen enstemmigt godkendt.

 

Ad 3.

René Lund fremlagde regnskabet 2022 og budget 2023.
Regnskabet enstemmigt godkendt.

 

Ad 4.

Resul Ismaili aflagde udvalgets beretning vedrørende årets afholdte arrangementer. Arrangementerne havde været godt besøgt. Juletræsfesten blev også i 2022 afholdt sammen med 3F Københavns Chauffører. Deltagerantallet til juletræsfesten var ikke særlig højt. Så måske vil festen i 2023 rykke fra Viften i Rødovre, til festsalen hos 3F Københavns Chauffører. Desværre meldte vores populære børneunderholder ”Trampolina” fra med kort varsel pga. sygdom. Heldigvis fik Resuls datter fundet en tryllekunstner der kom og underholdt i stedet. Mange tak for det.

-

Efter en kort debat blev beretningen enstemmigt godkendt.

 

Ad 5.

Aktivitetsudvalget regnskab blev fremlagt af Jesper Mynchau.

Regnskabet enstemmigt godkendt.

 

Ad 6.

Der var ikke indkommet nogen forslag. Det betyder at foreningen fortsætter uændret.

 

Ad 7.

På valg til bestyrelsen var bestyrelsesmedlem Leif Kaslund (genopstiller). Ved opstillingsfristens udløb 1. marts var der ikke indkommet andre kandidater. Leif Kaslund er hermed genvalgt som bestyrelsesmedlem.

 

På generalforsamlingen skulle vælges en bestyrelsessuppleant.

Resul Ismaili opstillede, og blev valgt.

Desuden skulle der vælges en bilagskontrollant (intern revisor) til TSK.

Pablo Arvedsen (genopstiller) blev valgt.

 

Til Aktivitetsudvalget var følgende på valg:

Formand: Resul Ismaili genopstillede og blev valgt.

Sekretær: Jens Palmqvist genopstillede og blev valgt.

 

Slutteligt skulle vælges 1 bilagskontrollant (intern revisor) til Aktivitetsudvalget:

Per A. Nielsen genopstillede og blev valgt

 

Herefter var dagsordenen udtømt og dirigenten takkede for god ro og orden.

 

Generalforsamlingen afsluttedes med et trefoldigt leve for TSK